Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Przedstawianie oceny Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewodzie na temat poziomu kwalifikacji kadr w powiatowych urzędach pracy
Dodatkowe informacje:

Kontrole prowadzone są w urzędach pracy województwa w zakresie poziomu kwalifikacji pracowników, z kontroli sporządza się analizy, sprawozdania oraz oceny zagadnienia merytorycznego

Wymagane dokumenty:

Upoważnienie podpisane przez Wojewodę

Opłaty:

brak

Termin załatwienia sprawy:Kontrole prowadzone są na podstawie planu kontroli, czasookres kontroli wynika zwagi kontrolowanych zagadnień
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział nadzoru rynku pracy
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź
tel.: (+48) 42 664-20-02, 42 664-20-03
fax: (+48) 42 664-20-51
Osoba prowadząca sprawę:

Kontrole prowadzone są przez zespoły kontrolne w składzie minimum 2 osób

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001)

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane