Sprawy, którymi zajmuje się wydział

  • Komórka: Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
Lp.Nazwa sprawy
1.Badanie i ocena poziomu struktury zatrudnienia, kwalifikacji pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej
2.Dokonywanie oceny pracy dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych i ośrodków adopcyjno - opiekuńczych
3.Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz nadzór nad działalnością ośrodków adopcyjno – opiekuńczych
4.Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem wymaganego standardu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej oraz akceptacja programów naprawczych
5.Kontrola przestrzegania obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
6.Kontrola przestrzegania obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy
7.Koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w szczególności: w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania, akceptacji indywidualnych programów integracji cudzoziemców oraz prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji;
8.Nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej
9.Nadzór i przeprowadzanie kontroli realizowania zadań z zakresu pomocy społecznej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne instytucje w formach stacjonarnych i w postaci usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
10.Nadzór nad organizacją, funkcjonowaniem oraz wymaganym standardem usług świadczonych przez urzędy pracy
11.Nadzór nad placówkami zapewniającymi całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
12.Ocena stanu i efektywności pomocy społecznej
13.Organizowanie i prowadzenie kontroli realizacji zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez wojewódzki i powiatowe urzędy pracy
14.Prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami przez organy zewnętrzne (NIK, MG, P) w zakresie realizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
15.Prowadzenie kontroli organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
16.Prowadzenie kontroli ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
17.Prowadzenie kontroli w zakładach pracy chronionej
18.Prowadzenie postępowania odwoławczego w sprawach dotyczących ocen pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych
19.Prowadzenie postępowania w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych
20.Prowadzenie rejestru placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych
21.Przedstawianie oceny Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewodzie na temat poziomu kwalifikacji kadr w powiatowych urzędach pracy
22.Przyznanie (zmiana, uchylenie) statusu zakładu aktywności zawodowej
23.Reagowanie na sygnały interesantów dotyczące działalności urzędów pracy
24.Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2006 - 2009
25.Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)
26.Rozpatrywanie odwołań osób bezrobotnych od decyzji starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) w sprawach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
27.Rozpatrywanie skarg i wniosków z zakresu pomocy społecznej kierowanych do tut. Wydziału przez osoby fizyczne
28.Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego
29.Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych przez jednostki samorządu terytorialnego
30.Sprawowanie nadzoru nad środowiskowymi domami samopomocy
31.Sprawozdawczość
32.System Informatyczny w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej – aplikacja SAC
33.Ustalanie sposobu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
34.Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
35.Wpis do rejestru ośrodków przyjmujących turnusy rehabilitacyjne
36.Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi wydziałami Urzędu w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
37.Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych
38.Wydawanie zaświadczeń potwierdzających status ZPCH
39.Wydawanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej
40.Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku
41.Wydawanie zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane