Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Uzgadnianie tras przejścia pielgrzymek i procesji na terenie województwa łódzkiego, wydawanie zezwoleń na ich przejście drogami publicznymi
Dodatkowe informacje:

Współpraca w tym zakresie z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzką Komendą Policji, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o/Łódź, Starostwami Powiatów na terenie województwa łódzkiego, innymi Urzędami wojewódzkimi

Wymagane dokumenty:

Wnioski od organizatorów pielgrzymek w celu wydania stosownych uzgodnień tras przejścia pielgrzymek na obszarach swojej właściwości terytorialnej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Oddział komunikacji i inwestycji
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) (42) 664 11 75, (42) 664 11 85
fax: (+48) 42 664-11-99
Miejsce składania wniosku:Sekretariat Wydziału j.w. - pok. 405
Osoba prowadząca sprawę:

Pracownicy Oddziału komunikacji

Podstawa prawna:
 •  Art. 16 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 ze zm.),
 •   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 t.j. z późń. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143 t.j.).
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane