Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Sprawowanie nadzoru nad zgodnością działania gmin z przepisami ustawowymi w zakresie opracowania i uchwalania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, studium metropolitalnego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa, terenów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, gminnych programów rewitalizacji, audytu krajobrazowego - we współpracy z Wydziałem Prawnym, Nadzoru i Kontroli
Termin załatwienia sprawy:30 dni we współpracy z Wydziałem Prawnym, Nadzoru i Kontroli
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Oddział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) (42) 664 11 75, (42) 664 11 85
fax: (+48) 42 664-11-99
Miejsce składania wniosku:Kancelaria Wojewody Łódzkiego
Telefon:

(+48)43 664-13-51, 42 664-12-22, 42 664-16-45, 42 664-11-58

Osoba prowadząca sprawę:

Joanna Szmigielska, Magdalena Gawrysiak, Dorota Drzewiecka, Mateusz Papierak
Pokój: 338e, 337a, 343

Podstawa prawna:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane