Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Wydawanie zaświadczeń o wpisie do Rejestru Organizatorów Polowań
Wymagane dokumenty:- Opisane we wniosku 
Opłaty:- Opłata za wpis do rejestru 600 zł

Opłatę pobiera Prezydent Miasta Łodzi
Wpłaty należy dokonać w Referacie Finansowym UMŁ
Termin załatwienia sprawy:Nie później niż w ciągu miesiąca
Jeżeli sprawa jest skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (podstawa prawna art. 35 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) 
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) (42) 664 11 75, (42) 664 11 85
fax: (+48) 42 664-11-99
Miejsce składania wniosku:Sekretariat Wydziału Rozwoju Regionalnego pok. 337 
Telefon:+48 (42) 664 – 13 - 35
Tryb odwoławczy:W przypadku negatywnej decyzji zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody, w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji
Podstawa prawna:-Ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802, Nr 173, poz. 1808)

- Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 86 poz. 960) 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005r. r. w sprawie określenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej z związku z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą w zakresie łowiectwa (Dz. U. nr 32, poz. 282)

-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa (Dz. U. nr 32, poz. 281)
Pliki do pobrania:
Wnioski i oświadczenia
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane