Elektroniczna skrzynka podawcza

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, jest opublikowana w systemie ePUAP.
Adres skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka

Przejdź do ESP Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

2. Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy są:

 • DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF
 • XLS, XSLX, ODS
 • GIF, TIF, JPG, PNG

3. Konto użytkownika. Obywatel składający wniosek przez ePUAP musi mieć konto użytkownika na tej platformie oraz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych.

4. Konto użytkownika ePUAP można założyć tutaj.
Osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego.

Lista punktów potwierdzania profilu zaufanego
Punkt potwierdzania Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego mieści się przy ul. Piotrkowskiej 103 w Łodzi.

5. Instrukcje przekazywania dokumentów na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP:

6. Instrukcje zakładania konta na ePUAP:

7. Wideo-instrukcje z zakresu:

 • co to jest profil zaufany?
 • zakładanie profilu zaufanego
 • podpisywanie dokumentu profilem zaufanym

znajdują się na stronie http://www.cpi.gov.pl/wideo,273.html.

8. Uwagi:

 1. W związku ze zmianami prawnymi, które weszły w życie w dniu 11 maja 2014 r., na ePUAP zostaną wprowadzone modyfikacje polegające na:
  • Dodaniu funkcji wysłania powtórnego zawiadomienia o możliwości odebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego.
   Ma być ono wysyłane po upływie 7 dni (tj. ósmego dnia), licząc od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia (stosownie do art. 46 §5 k.p.a.), jeżeli użytkownik nie odbierze pierwszego zawiadomienia w terminie 7 dni. Przy czym należy zauważyć, iż pierwsze zawiadomienie przesyłane jest wraz z pismem doręczanym w formie dokumentu elektronicznego (stosownie do art. 46 §4).
   Po upływie 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia dokument będzie uznawany za skutecznie doręczony.
  • Zmianie w potwierdzaniu nieodebrania dokumentu.
   Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (dawne PND) ma być wystawiane i wysyłane do nadawcy po 14 dniach niepodpisania i nieodesłania przez adresata pierwszego ani też powtórnego UPD.
   W wyniku zmiany, UPD wygaśnie po 7 dniach od wysłania go przez nadawcę – dotyczyć to będzie zarówno pierwszego, jak i powtórnego powiadomienia. W efekcie końcowym 15 dnia, licząc od dnia wysłania pierwszego zawiadomienia użytkownikowi, zostanie udostępniony dokument wraz z UPD, który w świetle prawa uznany zostaje za skutecznie doręczony.
   Będzie to widoczne w „Moich dokumentach”, tak jak obecnie – w folderze „Odebrane” będzie widoczny doręczony dokument (umożliwi to dostęp do dokumentu elektronicznego zgodnie z art. 46 par. 8Kpa).
  • Zmianie treści Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia - UPP, które ma dodatkowo zwierać:
   • informację o tym, że pisma będą doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
   • pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (o którym mowa w art. 391 par. 1d k.p.a.).
  • Zmianie treści oświadczenia zawartego w piśmie ogólnym (usługa „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”).
   Oświadczenie o treści „Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267 z późn. zm.), zostanie zastąpione oświadczeniem: „Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 391 k.p.a. §1d Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)”.
 2. Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 KPA lub w art. 168 § 4 Ordynacji podatkowej.
 3. W przypadku gdy:
  • w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,
  • w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy — inny niż ogólny, o którym mowa w § 19 — przesyłki złożone w sposób, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wniesione nieskutecznie.

9. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 183)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 206 poz. 1216)
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane