Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Wniosek o ustalenie harmonogramu funkcjonowania jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w warunkach zwiększonej gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek złożonych wspólnie przez przynajmniej dwóch kierowników podmiotów leczniczych, w strukturze których funkcjonuje jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego mająca zostać ujęta w harmonogramie.
 2. Projekt miesięcznego harmonogramu funkcjonowania oddziału/oddziałów w warunkach zwiększonej gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Termin załatwienia sprawy:30 dni, w szczególnie skomplikowanych przypadkach do dwóch miesięcy.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział ratownictwa medycznego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-17
fax: (+48) 42 664-14-43
Miejsce składania wniosku:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Oddział Ratownictwa Medycznego

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:/lodzuw/skrytka

Telefon:
 • 42 664 20 25
 • 42 664 12 03
Osoba prowadząca sprawę:
 • p.o. kierownika oddziału - Ilona Grodzka
 • główny specjalista - Arkadiusz Makoski
Podstawa prawna:

art. 21a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Uwagi:
 • Harmonogram może zostać ustalony przez Wojewodę w porozumieniu z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na wniosek świadczeniodawcy po uwzględnieniu konieczności właściwego zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych mających zostać objętymi harmonogramem po zbadaniu faktycznych potrzeb w tym zakresie na terenie województwa lub jego części.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rekomendacjami Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia do harmonogramu nie mogą zostać wpisane następujące jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej niezbędnych dla ratownictwa medycznego nie umieszone w Wojewódzkim Planie Działania Systemu PRM oraz: udzielające świadczeń na rzecz pacjentów urazowych lub pacjentów urazowych dziecięcych, Szpitalne Oddziały Ratunkowe, Izby Przyjęć, Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii, jednostki udzielające świadczeń o charakterze ponadwojewódzkim (np. świadczenia replantacyjne oraz oparzeniowe).
 • Nie ustala się harmonogramu w przypadku, gdy na danym obszarze tylko jeden podmiot leczniczy zgłosi wniosek o jego ustalenie. 
 • Jednostki objęte harmonogramem są zobowiązane do zabezpieczenia dalszego procesu leczenia w podmiocie leczniczym pacjentów przebywających w jednostce w okresie funkcjonowania harmonogramu.
 • Funkcjonowanie w warunkach zwiększonej gotowości nie wpływa na wysokość ryczałtu dla danego podmiotu. 
 • Zespół ratownictwa medycznego może przetransportować pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do szpitala, w którym poszczególne jednostki objęte harmonogramem nie pełnią świadczeń w warunkach zwiększonej gotowości w przypadku, gdy stan zdrowia pacjenta wymaga udzielania świadczeń w innym oddziale nie ujętym w harmonogramie.
 • W przypadku akceptacji wniosku w dalszej kolejności nastąpi zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą, Dyrektorem OW NFZ oraz wnioskującymi podmiotami leczniczymi, którego integralną częścią będzie przyjęty harmonogram.
 • Uzgodniony harmonogram będzie opublikowany w BIP Wojewody oraz OW NFZ oraz przekazany dyspozytorniom medycznym, dysponentom ZRM, Wojewódzkiemu Koordynatorowi Ratownictwa Medycznego oraz Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu.
Pliki do pobrania:
Karty informacyjne Akty prawne
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane