Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Wydawanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ.
Dodatkowe informacje:

Pozwolenie udziela się:

1. Przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, który:

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie wykazuje zaburzeń psychicznych oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego określonych w odrębnych przepisach;
 • nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o takie przestępstwo lub wykroczenie;
 • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy;
 • udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w ustawie MWc, doręczając właściwą opinię;
 • zatrudnia osoby spełniające warunki o których mowa w MWc, w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych1

2. Przedsiębiorcy innemu niż osoba fizyczna lub jednostką naukowym:

 • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy;
 • udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w ustawie MWc, doręczając właściwą opinię;
 • zatrudnia osoby spełniające warunki o których mowa w MWc, w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych1

1art. 19 ustawy MWc Dostęp do materiałów wybuchowych może mieć osoba, która ukończyła 21 lat, odbyła szkolenie i zdała egzamin przed komisją kwalifikacyjną, nie wykazuje zaburzeń psychicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu państwa, porządkowi publicznemu, życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu, posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego/miejskiego Policji właściwego dla miejsca zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

 Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

· dokument określający formę prawną wnioskodawcy, w szczególności statut lub umowę;

· oświadczenie wskazujące osoby, o których mowa we wniosku, a także oświadczenia tych osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

· w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną − zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności stwierdzające, że nie był on skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o takie przestępstwo lub wykroczenie;

· odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;

· w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające, że nie wykazuje on zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, ze zm.), oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego;

·   opinię, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną albo inny niż osoba fizyczna lub jednostka naukowa udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, tj. dysponuje obiektami lub urządzeniami dostosowanymi do charakteru prac prowadzonych z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub terenami przeznaczonymi do wzniesienia tych obiektów lub urządzeń, poprzez dołączenie opinii dotyczącej rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej albo naukowej i rodzaju prowadzonych prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, z uwzględnieniem towarzyszących temu zagrożeń; opinia powinna dotyczyć: prawidłowości lokalizacji, konstrukcji i wyposażenia obiektów produkcyjnych albo służących prowadzeniu działalności naukowej, magazynowych, socjalnych, pomocniczych, środków i urządzeń przeznaczonych do przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, biorąc pod uwagę zagrożenia; przydatności posiadanych przez wnioskodawcę terenów przeznaczonych pod obiekty, o których mowa powyżej, bezpieczeństwa procesów technologicznych przewidywanych do realizacji oraz występujących w tych procesach surowców, produktów i gotowych wyrobów, bezpieczeństwa urządzeń technologicznych;

·  zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne, o których mowa w ww. pkt spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i sanitarnych; zaświadczenie nie jest wymagane, jeżeli wniosek dotyczy przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w podziemnych składach przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 283);

·  inne dokumenty mogące mieć istotne znaczenie dla rozpatrzenia wniosku.

Oświadczenia o niekaralności i o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Należy obowiązkowo umieścić w nich klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia”.

Przedsiębiorca nie posiadający obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego spełniających wymagania określone w przepisach ustawy dołącza oświadczenie o nieposiadaniu tych obiektów. W tym przypadku przedsiębiorca otrzymuje pozwolenie na nabywanie lub używanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego bez prawa ich magazynowania (art. 18 ust. 1a i 1b ustawy MWc).

Kopie dokumentów dołączone do wniosku powinny być uwierzytelnione, zgodnie z zapisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wojewoda może zażądać od wnioskodawcy innych dokumentów lub dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku postępowania o wydanie pozwolenia okaże się, że ze względu na obronność, bezpieczeństwo państwa lub inny ważny interes publiczny są one niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Przed wydaniem pozwolenia Wojewoda zasięga opinii właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 • oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;
 • dane osobowe przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy nie będącego osobą fizyczną lub jednostki naukowej, dane osobowe członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników, zawierające imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa – serię i numer paszportu oraz adres miejsca zamieszkania;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie celu nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, warunków i miejsca ich przechowywania, a także zakresu prac, do jakich będą one używane;
 • określenie rodzaju i ilości materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jakie mogą być nabywane lub przechowywane w okresie roku;
 • określenie rodzaju i ilości wytwarzanych materiałów wybuchowych metodą in situ.
Opłaty:

Za wydanie pozwolenia należy uiścić opłatę w wysokości 82 zł - zgodnie z ustawą z dnia  16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)

Za wydanie pozwolenia należy uiścić opłatę w wysokości 82 zł - zgodnie z ustawą z dnia  16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Opłaty skarbowe należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta Łodzi

GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Tytułem: „opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego” wraz z podaniem nazwy wnioskodawcy. 

Termin załatwienia sprawy:Do postępowania w sprawie wydawania pozwolenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział zarządzania kryzysowego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-17
fax: (+48) 42 664-14-43
Miejsce składania wniosku:Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Punkt Obsługi Klienta ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej E-PUAP
Telefon:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział zarządzania kryzysowego

Osoba prowadząca sprawę:

Katarzyna Tomczak
starszy specjalista
Oddział zarządzania kryzysowego
tel. 42 664-14-05
katarzyna.tomczak@lodz.uw.gov.pl   

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wojewody o wydaniu, odmowie wydania lub cofnięciu pozwolenia przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji. Pisemne odwołania do organu właściwego za pośrednictwem Wojewody należy składać: drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, bądź też za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej E-PUAP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 204) (używany w tekście skrót ustawa MWc)

Uwagi:

Przedsiębiorca, kierownik jednostki naukowej, którym wydano pozwolenie są obowiązani (art. 18 ustawy MWc):

 • przestrzegać zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów, określonych w odrębnych przepisach;
 • przestrzegać warunków określonych w pozwoleniu;
 • zapewnić stały nadzór nad osobami mającymi dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 • jeżeli zostało wydane pozwolenie z prawem magazynowania materiałów wybuchowych do użytku cywilnego dysponować obiektami lub urządzeniami dostosowanymi do charakteru wykonywanych prac prowadzonych z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub terenami przeznaczonymi do wzniesienia tych obiektów lub urządzeń
 • zapewnić bezpieczne przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
 • prowadzić ewidencję nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów wraz ze wskazaniem nazwy producenta oraz kodu alfanumerycznego, w rozumieniu art. 23a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, tego materiału;
 • na bieżąco oceniać i dokumentować stopień ryzyka związanego z prowadzeniem prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a także posiadać dokumentację obiektów i urządzeń, o których mowa w ww.pkt
 • przechowywać przedmiotowe dokumentację, przez co najmniej 10 lat, licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym transakcja została dokonana, nawet jeżeli w międzyczasie zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej albo naukowej, oraz udostępniać ją na żądanie właściwych organów;
 • zawiadomić organ, który wydał pozwolenie o zmianie danych zawartych w pozwoleniu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian (art. 15 ust. 2a ustawy MWc).
 • przedsiębiorcy będący osobą fizyczną, są zobowiązani przedstawić organowi wydającemu pozwolenie raz na 5 lat aktualne orzeczeni lekarskie i psychologiczne (art. 13 ust. 1 i 2 ustawy MWc)

W przypadku naruszenia lub zmiany warunków określonych w wydanym pozwoleniu wojewoda ma prawo jego cofnięcia.

 

Przydatne informacje:

Wykaz instytucji wydających opinię w omawianym zakresie znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1716) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022031716

Lista psychologów uprawnionych do przeprowadzenia badań psychologicznych znajduje się na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - http://www.ptp.org.pl

Pliki do pobrania:
Akty prawne
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane