Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.
Dodatkowe informacje:

Zasady ubiegania się oraz udzielania dotacji zostały określone w Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

Wymagane dokumenty:

Jednostka samorządu terytorialnego, która otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę, czyli pisemne zobowiązanie do przekazania dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, zobowiązana jest do dostarczenia do Wojewody Łódzkiego,w określonym w promesie terminie, dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dotację:

Dokumenty niezbędne do przygotowania umowy z jednostką samorządu terytorialnego:

 1. Wniosek o dotację, skierowany do właściwego terytorialnie wojewody; wniosek powinien określać promesę Ministra, na podstawie której zastał sporządzony.
 2. Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego, że straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% wykonanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej, a w przypadku braku,na dzień składania wniosku, uchwały w sprawie absolutorium, o którym mowa w art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - oświadczenie, że straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.
 3. Oświadczenie potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych, które jednostka samorządu terytorialnego przeznacza jako udział własny do zadania będącego przedmiotem wniosku wraz z podaniem źródeł sfinansowania udziału własnego (np. środki własne jednostki, kredyt, pożyczka,…).
 4. W przypadku udzielenia zamówienia publicznego - kopia ogłoszenia o zamówieniu publicznym/ogłoszenia o konkursie oraz ogłoszenia o wyniku postępowania o zamówienie publiczne/kopia dokumentu o rozstrzygnięciu konkursu. W przypadku niezastosowania ustawy prawo zamówień publicznych - kopia dokumentów  potwierdzających dokonanie wyboru wykonawcy, np. wytworzonych na podstawie wewnętrznego regulaminu jednostki w sprawie przeprowadzania postepowań przy zakupach poniżej 30.000 euro.
 5. Kopie kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu ofertowego sporządzonego przez podmiot, któremu udzielono zamówienia publicznego, ewentualnie kopię innego dokumentu określającego szczegółowy opis zadania, zgodny z art. 150 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
 6. Kopia umowy z wykonawcą dofinansowywanego zadania.
 7. Kopia zgłoszenia robót dotyczących przedmiotowego zadania albo kopie decyzji - pozwolenie na budowę/pozwolenie wodnoprawne.
 8. Kopie uchwał o wyborze starosty, wicestarosty lub marszałków, wicemarszałków oraz pozostałych członków zarządu lub kopię zaświadczenia z gminnej/miejskiej komisji wyborczej stwierdzającego fakt wyborów wójta/burmistrza/prezydenta miasta w wyborach bezpośrednich oraz wyciąg z protokołu sporządzonego podczas sesji rady jednostki samorządu terytorialnego, podczas której nastąpiło złożenie ślubowania przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub inny dokument pozwalający stwierdzić, że ślubowanie zostało złożone. Ewentualnie kopia dokumentu upoważniającego inną osobę do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku składania kolejnych wniosków o dotację przez tą samą jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku bądź w kolejnych latach, ponowne składanie tych dokumentów nie jest konieczne, jeżeli są one wciąż aktualne i nie zostały wprowadzone żadne zmiany. W takim przypadku wymagane jest oświadczenie, że dokumenty te nie uległy zmianie.
 9. Kopia uchwały o powołaniu skarbnika jednostki samorządu terytorialnego/głównego księgowego budżetu, ewentualnie kopia dokumentu upoważniającego inną osobę do kontrasygnaty zobowiązań majątkowych. W przypadku składania kolejnych wniosków o dotację przez tą samą jednostkęsamorządu terytorialnegow danym roku bądź w kolejnych latach, ponowne składanie tych dokumentów nie jest konieczne, jeżeli są one wciąż aktualne i nie zostały wprowadzone żadne zmiany. W takim przypadku wymagane jest oświadczenie, że dokumenty te nie uległy zmianie.
 10. Oświadczenie, że zadanie będące przedmiotem wniosku o dotację jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego.
 11. Oświadczenie o wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków (z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, wg której ujęta zostanie dotacja celowa z budżetu państwa).

Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:Bez zbędnej zwłoki
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział zarządzania kryzysowego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-17
fax: (+48) 42 664-14-43
Miejsce składania wniosku:Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Osoba prowadząca sprawę:

Michał Marciniak
tel. (+48) 42 664-11-03, (+48) 42 664-14-05

e-mail: michal.marciniak@lodz.uw.gov.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.).

Uwagi:

Wzór protokołu strat i zgłoszenia potrzeb

Pliki do pobrania:
Akty prawne
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane