Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Zgłoszenie i weryfikacja strat w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych przez zdarzenia noszące znamiona klęsk żywiołowych, w celu ubiegania się o dotacje celową z budżetu państwa.
Dodatkowe informacje:

Zasady ubiegania się oraz udzielania dotacji zostały określone w Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

Wymagane dokumenty:

Warunkiem uzyskania dotacji jest zgłoszenie potrzeb przez jednostkę do Wojewody Łódzkiego. Zgłoszenie potrzeb sporządzane jest na podstawie ustaleń komisji
do spraw szacowania strat powołanej przez jednostkę i powinno obejmować
w szczególności:

 1. oznaczenie jednostki, w tym dane adresowe;
 2.  rodzaj klęski żywiołowej oraz datę jej wystąpienia;
 3. opis zadania przedstawionego do dofinansowania, zgodny z protokołem szkód sporządzonym przez komisję,
 4. szacunkowy koszt realizacji zadania,
 5. wnioskowaną kwotę dotacji.

Propozycje dofinansowania zadań powinny być usystematyzowane, zaczynając
od zadań najpilniejszych.

W celu przygotowania propozycji dofinansowania zadań, Wojewoda Łódzki powołuje wojewódzką komisję do spraw weryfikacji strat określonych przez komisję powołaną przez jednostkę.

Wojewódzka Komisja do spraw weryfikacji strat z terenu województwa łódzkiego, dokonuje analizy złożonych przez poszkodowane jednostki protokołów strat, podczas wizji lokalnej weryfikuje czy zgłoszony rozmiar zniszczeń odpowiada rzeczywistości oraz sprawdza czy jednostka spełnia wymogi formalne niezbędne
do ubiegania się o dotację.

Z prac Wojewódzkiej Komisji zostaje sporządzony protokół.

Warunki niezbędne do ubiegania się o dotację celową z budżetu państwa:

 1. straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% wykonanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej, a w przypadku braku, na dzień składania wniosku, uchwały w sprawie absolutorium, o którym mowa w art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka może otrzymać dotację, jeżeli straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej,
 2. wartość zadania podlegającego dofinansowaniu jest mniejsza niż 50 tysięcy złotych. Wartość dotacji nie może być niższa niż 40 tysięcy złotych,
 3.  wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, chyba że ustawa stanowi inaczej,
 4. zadania nie mogą być łączone, chyba że są ze sobą funkcjonalnie związane
 5. – w szczególności dotyczą wykonania obiektu drogowego wraz z innym obiektem linowym w ciągu tej drogi (np. siecią wodociągową) lub wykonania obiektu drogowego wraz z obiektem mostowym w ciągu drogi,
 6.  dotacja może być przeznaczona jedynie na pokrycie kosztów materiałów i urządzeń oraz kosztów robót budowlano – montażowo – instalacyjnych. Koszty wynikające z technologii robót, jak tymczasowe drogi, oznakowanie objazdów, wycinka drzew i krzewów oraz koszty znaków drogowych mogą być pokrywane ze środków stanowiących udział własny jednostki.

Po uzyskaniu zbiorczych informacji z województwa łódzkiego, Wojewoda przesyła Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji zbiorcze zestawienie zgłaszanych potrzeb wraz z propozycjami kwot dofinansowania określonymi na podstawie ustaleń komisji wojewódzkiej.

Opłaty:

brak

Termin załatwienia sprawy:Zgodnie z § 8. 1. Zarządzenia Nr 92/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji do spraw weryfikacji strat z terenu województwa łódzkiego spowodowanych przez zdarzenia noszące znamiona klęsk żywiołowych, w terminie 30 dni od daty wpływu protokołu zniszczeń przygotowanego przez komisję powołaną w jednostce samorządu terytorialnego, Wojewódzka Komisja dokonuje weryfikacji strat na terenie jednostki samorządu terytorialnego. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział zarządzania kryzysowego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-17
fax: (+48) 42 664-14-43
Miejsce składania wniosku:Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi,
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Osoba prowadząca sprawę:

Michał Marciniak
tel. (+48) 42 664-11-03, (+48) 42 664-14-05

e-mail: michal.marciniak@lodz.uw.gov.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Uwagi:

W celu usprawnienia prac związanych z weryfikacją strat przez Wojewódzką Komisję zaleca się, aby jednostka samorządu terytorialnego składając protokół strat i zgłoszenie potrzeb dołączyła dodatkowo niżej wymienione dokumenty:

 • oświadczenie o planowanych dochodach własnych jednostki za rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej,
 • dokumentację fotograficzną obrazującą skalę zniszczenia na poszczególnych obiektach ujętych w protokole (płyta CD lub zdjęcia),

w przypadku zgłoszenia strat w infrastrukturze drogowej, jednostka powinna dołączyć do protokołu mapę z zaznaczeniem miejsca wystąpienia zniszczeń
na danym obiekcie drogowym.

Pliki do pobrania:
Wzory Akty prawne
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane