Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Wydawanie postanowień w sprawie uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie wymogów obrony cywilnej
Wymagane dokumenty:

Do wniosku o  wydanie postanowienia w sprawie uzgodnienia należy dołączyć:

  • projekt uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części tekstowej  i graficznej w formie określonej przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z dnia 2003 r. Nr 164, poz. 1587);
  • prognozę oddziaływania ustaleń planu na środowisko.
Termin załatwienia sprawy:Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z poźn. zm.) - nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział obrony cywilnej
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-17
fax: (+48) 42 664-14-43
Miejsce składania wniosku:Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Oddział Obrony Cywilnej
Osoba prowadząca sprawę:

Emilia Karpińska-Wala
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pokój 305 C
tel. (+48) 42 664-14-99
e-mail: emilia.karpinska@lodz.uw.gov.pl

Tryb odwoławczy:

Zażalenie do Szefa Obrony Cywilnej Kraju wnoszone za pośrednictwem Szefa Obrony Cywilnej Województwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna:

Art. 17 pkt. 6, art. 24 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z poźn. zm.), § 3 pkt 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szafa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., Nr 96 poz. 850).

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane