Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Zgłaszanie wniosków w zakresie wymogów obrony cywilnej do zawiadomień w sprawie przystąpienia do sporządzenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Dodatkowe informacje:

Wzór zawiadomień określają:

 • załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2008 r. w spawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 118, poz. 1233);
 • załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z dnia 2003 r. Nr 164, poz. 1587).
Wymagane dokumenty:

Do zawiadomienia należy dołączyć:

 • kserokopię uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu;
 • analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.
Termin załatwienia sprawy:Zgodnie z art. 11 pkt 1 i art. 17 pkt. 1 – nie krótszy niż 21 dni od dnia doręczenia
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział obrony cywilnej
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-17
fax: (+48) 42 664-14-43
Miejsce składania wniosku:Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Oddział Obrony Cywilnej
Osoba prowadząca sprawę:

Emilia Karpińska-Wala
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pokój 305 C
tel. (+48) 42 664-14-99
e-mail: emilia.karpinska@lodz.uw.gov.pl

Podstawa prawna:

Art. 11 pkt 2, art. 17 pkt. 2, art. 23 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z poźn. zm.).

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane