Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Weryfikacja programów kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz opracowanie projektów decyzji w sprawie odmowy lub cofnięcia kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Dodatkowe informacje:

Po ocenie złożonych dokumentów i przeprowadzeniu kontroli podmiotu ubiegającego się o zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i w zakresie ich zgodności z przepisami prawa podjęte zostaje rozstrzygnięcie określone w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zatwierdzenie programu kursu (załącznik nr 1);

2. Ramowy program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408) określający: a) założenia organizacyjno - programowe:

 • czas trwania kursu,
 • przewidywana liczba osób biorących udział w kursie (liczba grup),
 • warunki realizacji kursu - wykaz wyposażenia sal ćwiczeniowych w sprzęt dydaktyczny (załącznik nr 2),
 • regulamin organizacyjny kursu, który określa w szczególności organizację szkolenia, zasady i tryb naboru osób przewidzianych      do szkolenia oraz zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • program nauczania zawierający rozkład zajęć z podziałem na liczbę zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej kurs - oświadczenie (załącznik nr 3) - podmiot prowadzący kurs zobowiązany jest posiadać kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych osób prowadzących kurs.

3. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do lokalu gdzie mają być prowadzone zajęcia oraz spełnianie warunków określonych odrębnymi przepisami (sanitarnymi, przeciwpożarowymi).

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:Zgodnie z KPA – w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział ratownictwa medycznego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-17
fax: (+48) 42 664-14-43
Miejsce składania wniosku:Wojewoda Łódzki - sekretariat
Telefon:

(+48) 42 664-20-25, 42 664-12-03

Osoba prowadząca sprawę:

Pani Marzena Wochna – Kierownik Oddziału
Pani Małgorzata Żarłak

Podstawa prawna:
 • art. 13 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 ze zm.).
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408).
Pliki do pobrania:
Wnioski i oświadczenia Wzory
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane