Sprawy, którymi zajmuje się wydział

  • Komórka: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Lp.Nazwa sprawy
1.Dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.
2.Prowadzenie postępowań wyjaśniających z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego
3.Rozpatrywanie odwołań w sprawach dotyczących świadczeń na rzecz obrony
4.Rozpatrywanie odwołań w sprawach o uznanie konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
5.Rozpatrywanie odwołań w sprawach o uznanie żołnierza lub poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
6.Rozpatrywanie wniosków kierowników podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sprawie czasowego zaprzestania działalności jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa tego podmiotu
7.Weryfikacja programów kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz opracowanie projektów decyzji w sprawie odmowy lub cofnięcia kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
8.Wniosek o ustalenie harmonogramu funkcjonowania jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w warunkach zwiększonej gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
9.Wpisywanie lub wykreślenie z rejestru jednostek współpracujących z systemem organizacji społecznych o których mowa w art. 15 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
10.Wydawanie postanowień w sprawie uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie wymogów obrony cywilnej
11.Wydawanie pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ.
12.Zgłaszanie wniosków w zakresie wymogów obrony cywilnej do zawiadomień w sprawie przystąpienia do sporządzenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
13.Zgłoszenie i weryfikacja strat w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych przez zdarzenia noszące znamiona klęsk żywiołowych, w celu ubiegania się o dotacje celową z budżetu państwa.
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane