Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi

ADRES DO KORESPONDENCJI

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji papierowej wyłącznie na podany wyżej adres.
Jest to adres Kancelarii Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Korespondencja kierowana bezpośrednio na adres sekretariatu Komisji nie będzie podejmowana.


*****

Wojewódzka Komisja Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi wznawia działalność - więcej informacji.

 

*****


Informacje ogólne
Z dniem 1 stycznia 2012 roku, zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 660), w każdym województwie rozpoczęły działalność komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych składają się z 16 członków, spośród których połowa posiada co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych, natomiast druga połowa posiada co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych. 14 członków do składu wojewódzkiej komisji
powołuje wojewoda, a po jednym członku powołują minister właściwy do spraw zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta.

Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Zdarzenie medyczne stanowi: zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta, będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 1. diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 2. leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
 3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Orzekając w wyżej opisanych przypadkach, Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych ma za zadanie, na podstawie zebranych dowodów ustalić, czy doszło do błędu medycznego, uzasadniającego wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia.

Uregulowania prawne dotyczą wyłącznie szpitali w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej – zarówno tych, które działają na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i prywatnych, pobierających opłaty za świadczenia.

Nie mogą być rozpatrywane sprawy dotyczące podmiotów leczniczych, które w dacie domniemanego zdarzenia nie prowadziły działalności szpitalnej.

Ważne:
Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi rozpoznaje wyłącznie sprawy odnoszące się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych w szpitalach na terenie województwa łódzkiego, które miały miejsce po 1 stycznia 2012 r


Akty prawne regulujące działanie Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2020, poz. 849),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U. 2011 Nr 294, poz. 1740),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U. 2013, poz. 750).
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane