Ogólne warunki udzielania patronatu lub udziału wojewody w komitecie honorowym

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu, ani zgodą Wojewody na udział w komitecie honorowym. Organizator, w odpowiedzi na złożony wniosek, otrzyma pisemną odpowiedź zawierającą zgodę lub też odmowę udzielenia patronatu honorowego lub udziału Wojewody w komitecie honorowym. Informacja o udzielonym patronacie lub zgodzie na udział w komitecie honorowym zostanie umieszczona na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: www.lodzkie.eu. Stanowisko odmowne nie wymaga uzasadnienia.

Honorowy charakter wyróżnienia nie wiąże się z dodatkowym udzieleniem wsparcia finansowego, organizacyjnego czy rzeczowego, ani z osobistym udziałem Wojewody Łódzkiego w wydarzeniu.

Udzielenie patronatu honorowego lub wyrażenie zgody na udział w komitecie honorowym nie zwalniają wnioskodawcy z jakichkolwiek obowiązków organizatora wynikających ze szczegółowych przepisów prawa (np. organizacji imprez masowych, organizacji loterii fantowych itp.).

O patronat honorowy lub udział Wojewody w komitecie honorowym mogą się ubiegać główni organizatorzy przedsięwzięć o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej.

Patronatem nie będę objęte przedsięwzięcia o charakterze politycznym lub komercyjnym.

Organizator, który otrzymał zgodę na patronat honorowy lub na udział Wojewody w komitecie honorowym, jest zobowiązany do:

 • dostarczenia dla Wojewody zaproszenia na to wydarzenie;
 • zamieszczenia informacji o patronacie honorowym lub udziale Wojewody w komitecie honorowym danego wydarzenia we wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących tego przedsięwzięcia;
 • umieszczenia na stronie internetowej organizatora linku do strony Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – www.lodzkie.eu;
 • przesłania informacji o planowanym przebiegu przedsięwzięcia, na adres sekretariat@lodz.uw.gov.pl, minimum na 7 dni przed jego rozpoczęciem, w celu ewentualnego wykorzystania na stronie internetowej www.lodzkie.eu.

Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja Wojewody z udziału w komitecie honorowym może nastąpić w przypadku:

 • podania nieprawdziwych informacji lub naruszenia przepisów obowiązujących organizatora przedsięwzięcia;
 • prowadzenia przez organizatora lub uczestnika imprezy działań o charakterze promocyjnym, dotyczących konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Wojewody;
 • lobbingowego charakteru przedsięwzięcia.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane