Projekt "Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego"


Łódzki Urząd Wojewódzki przystąpił do realizacji projektu pn. „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, realizowanego w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem i ogólnopolskim koordynatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt zakłada wybudowanie w każdym województwie do końca 2012 roku, przynajmniej jednego miasteczka ruchu drogowego. Miasteczka wykorzystywane będą do prowadzenia działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży na temat przepisów ruchu drogowego oraz do popularyzowania wiedzy i podnoszenia umiejętności prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych.

Budżet projektu wynosi 10 mln zł, z czego 8,5 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 1,5 mln zł z budżetu państwa. Dla każdego z województw uczestniczących w projekcie przeznaczono kwotę 550 tys. zł.

Łódzki Urząd Wojewódzki przewiduje zlecenie realizacji przedsięwzięcia jednostce samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego wybranej w drodze konkursu, z którą zostanie zawarte stosowne porozumienie na budowę miasteczka ruchu drogowego.

Założenia do konkursu, kryteria wyboru projektu, wymagania techniczne obiektu, założenia do porozumienia i inne dokumenty będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce projektu.

Wszelkich informacji na temat realizacji projektu w województwie łódzkim udziela Pani Katarzyna Bartolik, tel. 42 664-13-63, e-mail: katarzyna.bartolik@lodz.uw.gov.pl.

Zachęcamy do lektury materiałów informacyjnych odnośnie projektu przygotowanych przez MSWiA.

Informujemy, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych, na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wyraziło zgodę na przedłużenie realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2013 r.

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane