Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie spraw związanych z weryfikacją wniosków spółdzielni mieszkaniowych, dotyczących refundacji spółdzielniom uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych związanych z:
 • podziałami i scaleniami nieruchomości,
 • czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości,
 • czynnościami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
Dodatkowe informacje:

Postępowanie o refundację kosztów prac określonych w art. 41 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wszczyna się w wyniku złożenia przez spółdzielnię mieszkaniową wraz z wnioskiem o refundację kosztów prac związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencji gruntów i budynków, dokumentów świadczących o dokonaniu wydzielenia działki pod budynkiem lub budynkami dla oznaczenia odrębnej własności lokali i w konsekwencji wydzielenia nieruchomości pozostających w całości własnością spółdzielni.

Wnioski weryfikuje zespół wyznaczony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego i przedstawia do akceptacji Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działającemu z upoważnienia Wojewody Łódzkiego.

Zaakceptowany wniosek stanowi podstawę wystąpienia do Ministra Finansów o zwiększenie budżetu w części 85/10 – Województwo Łódzkie z przeznaczeniem na omawiany cel.

Dokonanie refundacji następuje po odpowiednim zwiększeniu decyzją Ministra Finansów budżetu w części 85/10 – Województwo Łódzkie.

Wymagane dokumenty:
 1. Kopia projektu uchwały zarządu spółdzielni w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali w danej nieruchomości (art. 43 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).
 2. Kopia wstępnego projektu podziału nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej sporządzonego zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 25, poz. 130).
 3. Kopia postanowienia, o którym mowa w art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)
 4. Kopia uchwały zarządu spółdzielni w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali w danej nieruchomości (art. 42 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).
 5. Kopia prawomocnej decyzji lub orzeczenia sądu w sprawie podziału nieruchomości zgodnie z art. 96 ust.1-4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 6. Projekt podziału nieruchomości zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.
 7. Wykaz powstałych po podziale działek wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności ich wydzielenia.
 8. Kopia prawomocnej decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.), kopia aktu ugody (art. 32 ust. 5 ww. ustawy) lub postanowienie sądu o rozgraniczeniu nieruchomości (art. 34 ust.2), w przypadku konieczności wykonania takich prac dla celów opisanych w art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 9. Kopia dokumentacji postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy prac geodezyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.). W celu kontroli procedury wyłonienia wykonawcy prac geodezyjnych wymagana jest kopia całości posiadanej przez spółdzielnię dokumentacji z tego postępowania.
 10. Kopie umów o wykonanie prac geodezyjnych. W przypadku zmiany warunków zawartych w umowie, kopie odpowiednich aneksów wraz z podaniem przyczyny, która stanowiła podstawę do zmiany umowy pierwotnej.
 11. Kopie protokołów odbioru prac geodezyjnych wykonanych na podstawie zawartych umów.
 12. Kopie rachunków, faktur i innych dowodów poniesionych kosztów, związanych z kosztami o których mowa w art. 41 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wraz z podaniem umowy, z którą są związane, lub szczegółowy opis czynności za które zostały wystawione.
 13. Kopie dowodów uiszczenia zapłaty wynikającej z przedstawionych dokumentów wymienionych w punkcie 12 (przelewy itp.).
 14. Oświadczenie spółdzielni, według ustalonego wzoru, iż prowadzi (bądź nie prowadzi) sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów z dnia 6 maja 2003 r. znak GN 6/031-36/03/ADV/1243).

Wszystkie kopie ww. dokumentów, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku spółdzielni muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Uznaje się, że osobą upoważnioną do potwierdzenia dokumentacji jest prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej ewentualnie główna księgowa posiadająca pełnomocnictwo zarządu spółdzielni.

Do wniosku spółdzielni mieszkaniowej o refundację kosztów lub do pisma przewodniego przekazującego dokumenty należy dołączyć szczegółowy wykaz wszystkich załączników.

Termin załatwienia sprawy:Według kolejności napływających wniosków
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
tel.: (+48) 42 664-18-00, 42 664-18-03
fax: (+48) 42 664-18-04, 42 664-18-67
Miejsce składania wniosku:Wydział Geodezji
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Łódź, ul. Tuwima 28
III p. pok. 307
Telefon:+48 42 664-18-69
Osoba prowadząca sprawę:

Dariusz Szczepańskiu

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116)
 • Zarządzenie Nr 147/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie wytycznych dotyczących udokumentowania przez spółdzielnie mieszkaniowe wniosków o refundację kosztów prac wynikających z art. 41 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad weryfikacji złożonej dokumentacji.
 • Zarządzenie Nr 4/2004 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające zarządzenie Nr 147/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie wytycznych dotyczących udokumentowania przez spółdzielnie mieszkaniowe wniosków o refundację kosztów prac wynikających z art. 41 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad weryfikacji złożonej dokumentacji.
Uwagi:

Po złożeniu wniosku o refundację wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wyznacza zespół do:

 1. Oceny dostarczonej dokumentacji pod względem kompletności i wiarygodności.
 2. Oceny zgodności z przepisami prawa procedury wyłonienia wykonawcy prac geodezyjnych.
 3. Zgodności wykonanych prac geodezyjnych z umową o wykonanie tych prac.
 4. Oceny zasadności wydzielenia poszczególnych działek w świetle art. 42 ust. 3 pkt 4 (uchwała zarządu spółdzielni powinna zawierać oznaczenie osób, którym zgodnie z przepisami ustawy przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali), oraz w związku z ustaleniami art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 5. Oceny zasadności wykonania prac o których mowa w art. 41 ust.1 pkt. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 6. Weryfikacji przedstawionych rachunków, faktur oraz dowodów uiszczenia należności pod względem zgodności z rzeczowym zakresem refundacji wynikającym z art. 41 ust 4, oraz wielkości refundowanych kwot z umowami o wykonanie prac geodezyjnych. Weryfikacji podlegać będą również koszty postępowań administracyjnych i administracyjno-sądowych których przeprowadzenie służy realizacji celów wynikających z art. 41 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, oraz koszty postępowania o wyłonienie wykonawcy tych prac.
 7. Wizji lokalnej w obecności przedstawiciela spółdzielni mieszkaniowej, wraz ze spisaniem stosownego protokołu.

Z powyższego postępowania zostanie spisany szczegółowy protokół zawierający informacje o uwzględnieniu, bądź nieuwzględnieniu, roszczeń spółdzielni, a w przypadku negatywnego dla spółdzielni rozstrzygnięcia podanie uzasadnienia faktycznego i prawnego.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane