Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz rozpatrywanie skarg w tym zakresie
Wymagane dokumenty:
 • odwołanie od decyzji złożone zgodnie z pouczeniem lub skarga,
 • upoważnienie udzielone przez wnoszącego odwołanie/skargę osobie pełnomocnika, jeżeli działa on przez pełnomocnika.
Termin załatwienia sprawy:1 miesiąc od daty otrzymania odwołania
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
tel.: (+48) 42 664-18-00, 42 664-18-03
fax: (+48) 42 664-18-04, 42 664-18-67
Miejsce składania wniosku:Wydział Geodezji
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Łódź, ul. Tuwima 28
III p. pok. 307
Telefon:

(+48) 42 664-18-68

Osoba prowadząca sprawę:Kierownik Oddziału Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Krystyna Gąsior
Tryb odwoławczy:Na decyzję wydaną w II instancji służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia stronie.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. nr 19, poz. 97 z późn. zm.)
Uwagi:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w I instancji.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane