Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Nadzór nad zakładaniem, modernizacją i prowadzeniem ewidencji gruntów, budynków, lokali w celu przekształcenia tej ewidencji w kataster nieruchomości
Wymagane dokumenty:

Projekt złożenia, modernizacji ewidencji.

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:Niezajęcie przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego stanowiska w sprawie projektu założenia ewidencji w terminie 1 miesiąca od dnia jego otrzymania jest równoznaczne z jego uzgodnieniem.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
tel.: (+48) 42 664-18-00, 42 664-18-03
fax: (+48) 42 664-18-04, 42 664-18-67
Miejsce składania wniosku:Wydział Geodezji
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Łódź, ul. Tuwima 28
III p. pok. 307
Telefon:(+48) 42 664-18-68
Osoba prowadząca sprawę:Kierownik Oddziału Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Krystyna Gąsior
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454)
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane