Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Ewidencjonowanie lokalnych systemów informacji o terenie oraz przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków
Dodatkowe informacje:
 1. Ewidencjonowanie systemu następuje na wniosek osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych zakładających i prowadzących systemy.
 2. Osoby i jednostki, o których mowa w pkt 1., składają wniosek o dokonanie ewidencji systemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w ciągu jednego miesiąca od zawarcia umowy o udostępnienie baz danych systemu.
 3. Wniosek, o którym mowa w pkt 1., stanowi podstawę wpisu do prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ewidencji systemów i nadania systemowi numeru identyfikacyjnego. Numer identyfikacyjny systemu zamieszcza się na wszystkich dokumentach wydawanych z systemu, w celu potwierdzenia legalności systemu i baz danych zgromadzonych w tym systemie.
 4. Rejestracja systemu, potwierdzona przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na kopii wniosku, jest podstawą do włączenia danych opisujących system do baz metadanych krajowego systemu informacji o terenie na poziomie wojewódzkim i powiatowym, prowadzonych odpowiednio przez marszałka województwa, starostów i prezydentów.
Wymagane dokumenty:

We wniosku należy określić:

 • nazwę systemu,
 • informacje o właścicielu danych systemu, jego nazwie i siedzibie,
 • zakres tematyczny i format danych systemu,
 • zasięg obszarowy systemu,
 • zakres wykorzystywanych danych z zasobu.
Opłaty:

Rejestracja systemu nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy:Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
tel.: (+48) 42 664-18-00, 42 664-18-03
fax: (+48) 42 664-18-04, 42 664-18-67
Miejsce składania wniosku:Wydział Geodezji
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Łódź, ul. Tuwima 28
III p. pok. 307
Telefon:

+48 (42) 664-18-68

Osoba prowadząca sprawę:

Kierownik Oddziału Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Krystyna Gąsior

Tryb odwoławczy:

Czynności wykonywane w ramach prowadzenia rejestru nie są objęte postępowaniem administracyjnym. Są to czynności techniczne związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków o udostępnianie tych baz (Dz. U. nr 78, poz. 837).
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane