Sprawy, którymi zajmuje się wydział

 • Komórka: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Lp.Nazwa sprawy
1.Ewidencjonowanie lokalnych systemów informacji o terenie oraz przechowywanie kopii zabezpieczających bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków
2.Kontrola i nadzór prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby rolnictwa
3.Kontrolowanie posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
4.Nadzór i kontrola nad legalnością i celowością wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne
5.Nadzór nad działaniami administracji geodezyjnej i kartograficznej w województwie
6.Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi w zakresie ewidencji gruntów i budynków, a także gleboznawczej klasyfikacji gruntów i powszechnej taksacji nieruchomości
7.Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi w zakresie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, a także rozgraniczeń i podziałów nieruchomości
8.Nadzór nad sprawami związanymi z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz prawidłowości naliczania i egzekwowania opłat za czynności i prace geodezyjne i kartograficzne
9.Nadzór nad zakładaniem, modernizacją i prowadzeniem ewidencji gruntów, budynków, lokali w celu przekształcenia tej ewidencji w kataster nieruchomości
10.Opracowanie rocznych planów kontroli administracji geodezyjnej i kartograficznej, jednostek wykonawstwa geodezyjnego oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania
11.Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz rozpatrywanie skarg w tym zakresie
12.Prowadzenie spraw związanych z weryfikacją wniosków spółdzielni mieszkaniowych, dotyczących refundacji spółdzielniom uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych związanych z:
 • podziałami i scaleniami nieruchomości,
 • czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości,
 • czynnościami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
13.Współpraca z organami administracji publicznej oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu przekazywania danych ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do naliczania dopłat bezpośrednich dla rolników, w krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane