Aktualności

Zapraszamy do punktów informacyjno – doradczych dla cudzoziemców spoza UE
7 kwietnia 2021

Zapraszamy do punktów informacyjno – doradczych dla cudzoziemców spoza UE działających na ternie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łodzi (Piotrkowska 103) oraz w Skierniewicach w Biurze Obsługi Klienta (Jagiellońska 29).

Na wizyty należy umawiać się mailowo:
skierniewice@punktinfo.pl
lodz@punktinfo.pl
lub telefonicznie pod numerem: 600 98 55 11.
   
PUNTKY ŚWIADCZĄ BEZPŁATNIE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • doradztwa integracyjnego (w tym w zakresie legalizacji pobytu, zatrudnienia i uzyskania obywatelstwa)
 • doradztwa zawodowego (m.in. informowanie na temat rynku pracy, pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego) 
 • porad prawnych
 • pomocy psychologa
 • doradztwa kulturowego
 • pomocy w przygotowywaniu i składaniu dokumentów 
 • pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (np. NIP, PESEL, becikowe, świadczenia 500+, zasiłki z ośrodków pomocy społecznej, pomoc finansowa z uwagi na posiadanie Karty Polaka itp.).
 • pomocy w znalezieniu mieszkania, zapisaniu dzieci do przedszkoli i szkół.
GODZINY PRACY PUNKTU:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
ŁÓDŹ
16.00-18.00
08.00-10.00
08.00-15.00
08.00-20.00
16.00-20.00
08.00-14.00
SKIERNIEWICE
10.00 – 18.00
8.00 – 10.00
10.00 – 16.00
12.00 – 18.00
09.00 – 18.00
nieczynne

Punkty działają w ramach projektu „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).
 

****************

We invite you to the information and advisory centers for foreigners from outside the EU placed in the Department of Civil Affairs and Foreigners in Łódź Voidvoship (Piotrkowska 103) and in Skierniewice at the Customer Service Office (Jagiellońska 29).

Appointments should be made by e-mail:
skierniewice@punktinfo.pl
lodz@punktinfo.pl
or by phone at: 600 98 55 11.

CENTRES PROVIDE FREE SERVICES IN THE FIELD OF:

 • integration counseling (including e.g. legalization of stay, employment and citizenship)
 • career counseling (e.g. providing information on the labor market, assistance in preparing a CV and a cover letter)
 • legal advice
 • psychologist’s help
 • cultural counseling
 • assistance in the preparation and submission of documents
 • assistance in dealing with official matters (e.g. NIP, PESEL, child benefits, 500+ benefits, benefits from social assistance centers, financial assistance for the Pole's Card holders, etc.)
 • help in finding a flat, registering children for kindergartens and schools etc.
WORKING HOURS:

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
ŁÓDŹ
16.00-18.00
08.00-10.00
08.00-15.00
08.00-20.00
16.00-20.00
08.00-14.00
SKIERNIEWICE
10.00 – 18.00
8.00 – 10.00
10.00 – 16.00
12.00 – 18.00
09.00 – 18.00
closed

Centers operate under the project "Łódzkie supports the integration of foreigners" co-financed by the National Program of the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).
 

****************

Добро пожаловать в информационно-консультационные пункты для иностранцев, не являющихся гражданами  ЕС. Пункты находятся на территории Ведомства по Гражданским  и Иностранным делам в Лодзи (ул.Piotrkowska 103) и в Скерневицах в офисе обслуживания клиентов (ул.Jagiellonska 29).

Запись на прием производится:
 по электронной почте:
skierniewice@punktinfo.pl
lodz@punktinfo.pl
или по телефону: +48 600 98 55 11.

ПУНКТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ:

 • интеграционного консультирования (в том числе по легализации пребывания, трудоустройства и получение гражданства)
 • консультирования в сфере профессий (информирование о рынке труда, помощь в составлении резюме и сопроводительного письма)
 • юридическая консультация
 • помощь психолога
 • консультация в сфере культуры
 • помощь в подготовке и подаче документов
 • помощь в решении официальных дел (NIP, PESEL, социального обеспечения, выплаты по рождению ребенка, пособий 500+, пособий от центров социальной помощи, финансовой помощи в связи с наличием Карты Поляка и т.д)
 • помощь в поиске жилья, записи детей в детские сады и школы.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ПУНКТОВ:
  ЛОДЗЬ (ŁÓDŹ) СКЕРНЕВИЦЕ (SKIERNIEWICE)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница 
Суббота
16.00-18.00
08.00-10.00
08.00-15.00
08.00-20.00
16.00-20.00
08.00-14.00
10.00 – 18.00
8.00 – 10.00
10.00 – 16.00
12.00 – 18.00
09.00 – 18.00
закрыто

Пункты действуют в рамках проекта «Лодзинское воеводство по вопросам интеграции иностранцев», софинансируемого Национальной программой Фонда убежища, миграции и интеграции (AMIF).

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane