Aktualności

Stanowisko ŁUW ws. kamienic w Łodzi
18 listopada 2019

Odpowiedzialność za dbanie o mienie komunalne Łodzi a co za tym idzie za zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa w tym zakresie w całości spoczywa na Prezydent Miasta Łodzi. Na skutek zdarzeń mających miejsce w ostatnich miesiącach, a dotyczących zawaleń lub uszkodzeń kamienic znajdujących się w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 29 – w dniu 2 września, przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 31 – w dniu 25 października, oraz przy ul. Wólczańskiej 43 – w dniu 26/27 października, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta Wojewoda Łódzki wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o przedstawienie informacji na temat stanu technicznego budowli zlokalizowanych w Łodzi.

W odpowiedzi, 4 listopada br. Wojewoda otrzymał dane pochodzące z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi, a zebrane w 2018 r., dotyczące obiektów budowlanych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w związku z potencjalnym wystąpieniem katastrofy lub awarii budowlanej. Zestawienie zawiera 82 pozycje z czego przy 17 budowlach widnieje adnotacja “grozi zawaleniem”. W trybie pilnym (5 listopada 2019 r.) miało miejsce spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym postanowiono, iż wymagane jest ustalenie właścicieli 17 najbardziej zagrożonych obiektów oraz faktu, czy są wśród nich budynki zamieszkałe.

W dniu 6 listopada służby wojewody potwierdziły, że sześć adresów jest zamieszkałych (pl. Zwycięstwa 10, ul. Słoneczna 22, ul. Brzóski 51, ul. Kopernika 20, ul. Brzeska 24, ul. Konstantynowska 107). Własnością pierwszych pięciu posesji jest Gmina Miasto Łódź, natomiast ostatnia jest własnością prywatnej spółki. Mając na względzie troskę o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Łodzi, których życie i zdrowie może być zagrożone w związku z katastrofalnym stanem budynków, w których zamieszkują, działając na podstawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wojewoda polecił Prezydent Miasta Łodzi przeprowadzenie natychmiastowej, nie później niż do dnia 8 listopada 2019 r. ewakuacji do lokali zastępczych osób zamieszkujących w grożących zawaleniem posesjach (których właścicielem jest miasto Łódź).

Dnia 12 listopada 2019 r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo od wiceprezydent Miasta Łodzi Joanny Skrzydlewskiej, w którym przedstawiono działania podjęte przez władze miasta w zakresie ewakuacji mieszkańców zagrożonych kamienic. W opinii Wojewody działania które zostały zadeklarowane przez Panią Wiceprezydent są na chwilę obecną prawidłowe, jednakże służby wojewody w dalszym ciągu monitorują rozwój sytuacji. Zgodnie z pismem Miasto podjęło działania w celu natychmiastowego przeprowadzenia 10 rodzin zamieszkujących przy posesjach: pl. Zwycięstwa 10, ul. Słoneczna 22, ul. Brzóski 51, ul. Kopernika 20 oraz przekazało informację, iż w przypadku budynku przy ul. Brzeskiej 24 przeprowadzono jego kompleksową rewitalizację w 2018 r. i budynek może być w sposób bezpieczny dla mieszkańców eksploatowany.

Sytuacja łódzkich nieruchomości i bezpieczeństwa łodzian w nich mieszkających pozostaje nadal priorytetem Wojewody (obecnie sprawującego obowiązki wojewody Karola Młynarczyka, który kontynuuje nadzór nad kwestią kamienic po byłym wojewodzie, obecnie Pośle na Sejm RP prof. Rau) a urząd będzie informować o dalszych działaniach w najbliższym czasie.

Jednocześnie chcemy jeszcze raz podkreślić, iż odpowiedzialność w rzeczonej sprawie leży w całości po stronie władz miasta Łodzi, których obowiązkiem jest kontrola stanu technicznego mienia komunalnego i zapewnienie jego mieszkańcom bezpiecznych warunków. W ocenie Wojewody, fakt iż pomimo wiedzy, że znajdują się w mieście budynki w każdej chwili zagrożone zawaleniem – wiedzy którą Pani Prezydent oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi posiadali już od 2018 r. – Prezydent Miasta Łodzi nie zainterweniowała i nie ewakuowała mieszkańców w trybie natychmiastowym, jest rażącym zaniedbaniem i narażaniem mieszkańców na możliwy uszczerbek na zdrowiu bądź utratę życia. Karygodną jest sytuacja w której dopiero polecenie Wojewody zmobilizowało władze miasta do koniecznej interwencji.

Krótki termin ewakuacji mieszkańców zagrożonych zawaleniem kamienic jest zdaniem Wojewody jedyną właściwą i konieczną drogą działania w celu ochrony zdrowia lub życia lokatorów. Wojewoda jest świadomy niedogodności dla mieszkańców, które są konsekwencją nagłej ewakuacji i ubolewa nad tym, iż miasto nie jest w stanie zapewnić lokatorom lokali zastępczych. Jednakże to, że w Łodzi brakuje lokali jest winą władz miasta i to one a nie Wojewoda ponoszą odpowiedzialność za brak możliwości zapewnienia lokatorom godnych warunków. Wojewoda jako organ który nie posiada w swoich obowiązkach sprawowania pieczy nad mieniem komunalnym miasta ufał do tej pory, iż władze miasta wypełniają swoje obowiązki rzetelnie, mając przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców. 4 listopada wszedł w posiadanie dokumentów, które to zaufanie znacząco nadszarpnęły.

 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane