Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
3 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.142.2021 z dnia 3 marca 2021 r. stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXXII/218/21 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
1 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.177.2020 z dnia 1 marca 2021 r. stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 i ust. 3 oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXX/32/2021 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane