Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
24 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego skierowane do Rady Miejskiej w Sulejowie, znak: PNIK-I.4131.234.2021 z 24 marca 2021 r., stwierdzające nieważność 1) § 3 uchwały Nr XXXII/298/2021 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Sulejów z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok; 2) § 4 w zakresie wyrazów „a w szczególności”, § 11, § 14 ust. 6 i ust. 7, § 15 ust. 1 w zakresie wyrazów „oraz pod względem merytorycznym”, § 15 ust. 4 pkt 2 w zakresie wyrazów „oraz ich jakości merytorycznej”, § 15 ust. 4 pkt 3, § 17 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXII/298/2021 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Sulejów z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok, 3) Załącznika Nr 2 do uchwały Nr XXXII/298/2021 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Sulejów z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok.
23 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, skierowane do Rady Gminy w Nowym Kawęczynie, znak: PNIK-I.4131.209.2021 z 23 marca 2021r., stwierdzające nieważność uchwały nr XXI/132/2021 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Kawęczyn.
11 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.207.2020 z dnia 11 marca 2021 r. stwierdzające nieważność § 3 w zakresie wyrazów „,a w szczególności zadań z zakresu”, § 11 ust. 2 i ust. 3 Załącznika do uchwały Nr XXIX/165/2021 Rady Gminy Bolimów z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
10 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.212.2020 z dnia 10 marca 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały uchwały Nr XXIX/367/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20, w części dotyczącej: - § 13 ust. 1 pkt 9 uchwały w zakresie wyrazów „,obowiązek ten nie dotyczy inwestycji celu publicznego w zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, terenów obsługi komunikacji (KDD) oraz inwestycji na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa”; - § 25 pkt 1 lit. c uchwały; - § 25 pkt 1 lit. d uchwały w zakresie wyrazów „-na warunkach tymczasowości-” oraz w zakresie wyrazów „z obowiązkiem ich likwidacji po podłączeniu zabudowy do miejskiej sieci wodociągowej”;
- § 25 pkt 4 lit. c uchwały;
- § 25 pkt 5 lit. a
uchwały w zakresie wyrazów „.Zakaz budowy nowych indywidualnych kotłowni lokalnych”
10 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.181.2020 z dnia 10 marca 2021 r. stwierdzające nieważność § 3, § 5, § 7 ust. 2 Załącznika do uchwały Nr XXVI/192/21 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
10 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.179.2020 z dnia 10 marca 2021 r. stwierdzające nieważność § 3 uchwały Nr XXXIII/234/21 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Piotrkowskim na lata 2021 - 2023".
10 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.163.2020 z dnia 10 marca 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXVI/193/21 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe Ostrowy na lata 2021 – 2025.
10 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.144.2020 z dnia 10 marca 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/372/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Łaskiego Domu Kultury w Łasku.
10 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.143.2020 z dnia 10 marca 2021 r. stwierdzające nieważność § 5 w zakresie wyrazów „oraz Dyrektorom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Warta” uchwały Nr XXVI/176/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Warta.
5 marca 2021 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.157.2020 z dnia 5 marca 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały § 1 pkt 5 uchwały nr XXXIV/248/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/226/20 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 26 listopada 2020 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki w części nadającej nowe brzmienie § 19 ust. 1 pkt 2 w zakresie wyrazów „i zarejestrowany w bazie” oraz § 19 ust. 1 pkt 3.
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane