Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
17 października 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.786.2018 z 17 października 2018 r. stwierdzające nieważność nieważność § 3 oraz § 4 ust. 1 i 2 uchwały Nr LXII/364/18 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 17 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach publicznych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Mazowiecki
15 października 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 15 października 2018 r. znak PNIK-I.4131.777.2018 do Wójta Gminy Ładzice stwierdzające nieważność
12 października 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.808.2018 z 12 października 2018 r. stwierdzające nieważność nieważność § 17 uchwały Nr XLVII/480/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane