Administracja zespolona

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź
tel.: (+48) 42 633-33-43
fax: (+48) 42 633-33-33
Pracownicy: znajdź pracownika

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Piotr Maks
tel.: (+48) 42 633-33-43
Zadania:

Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w należy w szczególności kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym jego użytkowaniu.

W ramach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska działają delegatury:

 1. delegatura w Piotrkowie Trybunalskim:
  • realizacja zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego, w tym:
   • nadzór nad instalacjami odsiarczania spalin,
   • dokonywanie pomiarów emisji rozpuszczalników,
  • analiza metali techniką indukcyjnie wzbudzonej plazmy
 2. delegatura w Sieradzu:
  • kontrola i badanie zakładów przemysłu rolno-spożywczego oraz zakładów przemysłu wapienniczo-cementowego;
  • monitoring gleb na terenach rolniczych i leśnych;
  • badanie charakterystycznych zanieczyszczeń powietrza;
  • monitoring środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zbiornika Jeziorsko;
 3. delegatura w Skierniewicach:
  • realizacja zadań w zakresie oznaczeń substancji ropopochodnych w wodach powierzchniowych, podziemnych, ściekach, glebie i powietrzu;
  • badania wód podziemnych;
  • kontrola i analiza źródeł zanieczyszczeń wód.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane