Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
28 grudnia 2016 Zawiadomienie Rady Gminy Kleszczów, znak: PNIK-I.4131.271.2016 z 28 listopada 2016 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVI/234/2016 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.
19 grudnia 2016 Zawiadomienie do Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 września 2016 r. znak PNIK-I.4131.118.2016 o wszczęciu z urzędu postępowania określone w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności Uchwały Nr XXIV/197/2016 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Tomaszowski.
6 grudnia 2016 Zawiadomienie, znak: PNIK-I.4131.87.2016 z 21 września 2016 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXI/121/16 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany niektórych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka.
6 grudnia 2016 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Bełchatowie, znak: PNIK-I.4131.101.2016 z 22 września 2016 r.o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIV/218/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – części osiedli: Olsztyńskiego, Politanice i Dobrzelów.
6 grudnia 2016 Zawiadomienie Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, znak: PNIK-I.4131.102.2016 z 22 września 2016 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwał Nr XXIV/195/2016 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą przy ul. Mościckiego 3 w Tomaszowie Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim.
6 grudnia 2016 awiadomienie Sejmiku Województwa Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.98.2016 z 27 września 2016 r. o wszczęciu z urzędu postępowanie określone w rozdziale 7 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVII/333/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego.
6 grudnia 2016 Zawiadomienie Rady Gminy Głuchów, znak: PNIK-I.4131.104.2016 z 27 września 2016 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Głuchów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów.
6 grudnia 2016 Zawiadomienie Rady Gminy Godzianów, znak: PNIK-I.4131.105.2016 z 27 września 2016 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XIX/97/16 Rady Gminy Godzianów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Godzianów.
6 grudnia 2016 Zawiadomienie Rady Gminy Strzelce Wielkie, znak: PNIK-I.4131.106.2016 z 27 września 2016 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Wielkie”.
5 grudnia 2016 Zawiadomienie Rady Gminy Wierzchlas, znak: PNIK-I.4131.296.2016 z 5 grudnia 2016 r. o wszczęciu z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzchlas.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane