Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
30 lipca 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Zadzim, znak: PNIK-I.4131.484.2017 z 30 maja 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXV/190/2017 Rady Gminy Zadzim z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zadzim.
17 lipca 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Brójce, znak: PNIK-I.4131.508.2017 z 2 czerwca 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLIV/248/2017 Rady Gminy Brójce z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Brójce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
13 lipca 2017 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Działoszynie, znak: PNIK-I.4131.611.2017 z 13 lipca 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVII/243/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas 15 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Działoszyn.
13 lipca 2017 Zawiadomienie Rady Powiatu Wieruszowskiego, znak: PNIK-I.4131.616.2017 z 13 lipca 2017 r. o wszczęciuz urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXIII/194/2017 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
10 lipca 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Konopnica, znak: PNIK-I.4131.595.2017 z 10 lipca 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXV/145/17 Rady Gminy Konopnica z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica w części obejmującej grunty wsi Strobin i Kolonia Strobin.
7 lipca 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Czarnożyły, znak: PNIK-I.4131.590.2017 z 7 lipca 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXI/173/2017 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wydrzyn.
7 lipca 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Czarnożyły, znak: PNIK-I.4131.590.2017 z 7 lipca 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXI/173/2017 Rady Gminy Czarnożyły z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wydrzyn.
7 lipca 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Bielawy , znak: PNIK-I.4131.591.2017 z 7 lipca 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXV/147/2017 Rady Gminy Bielawy z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obniżek godzin dla dyrektorów i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze.
7 lipca 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Brójce , znak: PNIK-I.4131.589.2017 z 7 lipca 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLVI/264/2017 Rady Gminy Brójce z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Wola Rakowa, w gminie Brójce.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane