Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
18 lipca 2018 Zawiadomienie Rady Gminy w Łanięta, znak: PNIK-I.4131.576.2018 z 18 lipca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XVIII/189/18 Rady Gminy Łanięta z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Łanięta.
18 lipca 2018 Zawiadomienie Rady Gminy w Dobroniu, znak: PNIK-I.4131.575.2018 z 17 lipca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXIX/309/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Długosza w Dobroniu,
5 lipca 2018 Zawiadomienie Rady Powiatu Łowickiego, znak: PNIK-I.4131.530.2018 z dnia 5 lipca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowanie określonego w rozdziale 8 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr L/305/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Łowickiego.
3 lipca 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Jeżów, znak: PNIK-I.4131.518.2018 z 3 lipca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XL/247/2018 Rady Gminy Jeżów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat w prowadzonych przez Gminę Jeżów Gminnym Przedszkolu oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.
3 lipca 2018 Zawiadomienie Rady Gminy w Galewicach, znak: PNIK-I.4131.517.2018 z 3 lipca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVII/212/18 Rady Gminy w Galewicach z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągniecia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym
3 lipca 2018 Zawiadomienie Rady Gminy Sędziejowice, znak: PNIK-I.4131.519.2018 z 3 lipca 2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLIII/311/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane