Nabór i realizacja wniosków 2018

 

Pliki do pobrania:

KOMUNIKAT
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 27 października 2017 r.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 120/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, Komisja do spraw oceny wniosków, dokonała oceny formalnej 104 wniosków jednostek samorządu terytorialnego, które wpłynęły do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w ramach przeprowadzonego naboru na 2018 rok, w tym: 70 wniosków gminnych i 34 wniosków powiatowych.

Jedna jednostka samorządu terytorialnego wycofała wniosek oraz jedna jednostka złożyła wniosek ponadlimitowy.

Komisja z powodu niespełnienia wymogów formalnych odrzuciła 26 wniosków, w tym: 19 wniosków gminnych i 7 wniosków powiatowych.

Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej, które jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego wniosku. Zastrzeżenie może być wnoszone w terminie do dnia 3 listopada 2017 r., na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. O dotrzymaniu terminu decydować będzie data wpływu zastrzeżenia do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Komisja nie uwzględnia zastrzeżeń do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej wniesionych po terminie.

Komisja rozpatrzy zastrzeżenia i zawiadomi wnioskodawców o wyniku do dnia 13 listopada 2017 r. Także do 13 listopada 2017 r., Wojewoda ogłosi wstępne listy rankingowe.

Pliki do pobrania:

 

Wojewoda Łódzki
Zbigniew Rau

 

KOMUNIKAT
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

 

Na podstawie pkt. IX Uchwały Nr 120/2017 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (Uchwała Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r., zmieniona uchwałą Rady Ministrów Nr 159/2016 r. z dnia 16 grudnia 2016 r.)

ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2018 w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019


Termin składania wniosków to 1 - 15 września 2017 r.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
(decyduje data wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi)

 

Wnioski jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie zadania należy składać do:


Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

pok. 240
 lub w Kancelarii ŁUW w Łodzi bud. C.
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104,
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00; wt w godz. 9:00-17:00.


Obowiązujące dokumenty wykonawcze do Programu zostały umieszczone na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/4843,nabor-i-realizacja-wnioskow-2018.html

Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Programu została powołana Zarządzeniem Nr 258/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 października 2015 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 185/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Komisja działa na podstawie Regulaminu Komisji zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 29 października 2015 r., zmienionym  dniu 11 sierpnia 2017 r.

Na podstawie rekomendacji Komisji Wojewoda Łódzki zatwierdził w dniu 11 sierpnia 2017 r. zmiany do Regulaminu prac Komisji.

Pliki do pobrania:

Karta oceny merytorycznej wniosków dla kryteriów 2,3,4,5 i 6 Karta oceny merytorycznej wniosków dla kryteriów 2,3,4,5 i 6 (27.49 KB)

Przed wypełnieniem wniosku należy bardzo dokładnie zapoznać się ze wszystkimi dokumentami.

 

Wymagane do oceny przez Komisję dodatkowe dokumenty istotne dla wnioskowanego zadania

1.      czytelne i w odpowiedniej skali mapy poglądowe, oddzielne dla każdego z kryteriów 2, 3* i 5 oraz dla każdego odcinka, z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną wniosku;

*  Kryterium 3

3.1 zaznaczamy instytucje publiczne i świadczące usługi publiczne (w szczególności w zakresie zdrowia), instytucje istotne dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, dla których obsługa komunikacyjna związana z ich działalnością odbywa się bezpośrednio z odcinka drogi objętego wnioskiem;

3.2 podmioty i ośrodki gospodarcze – zaznaczyć na mapie i sporządzić ich wykaz oraz podać liczbę osób zatrudnionych;

  3.3 przebieg drogi przez obszary wiejskie – podać długość realizowanego odcinka drogi przebiegającego przez teren wiejski w stosunku do całej długości (dla każdego zgłoszonego odcinka odrębnie;

3.4 zorganizowany transport zbiorowy – podać ilość przewoźników na podstawie wydanych zezwoleń, (w tym transport zorganizowany dzieci do szkół).

2.   dla „R-wniosku” -  kryterium 1 – zakres robót budowlanych   

   Wykazując, że zadanie obejmuje element drogi w ramach odcinka drogi objętego zadaniem, mimo iż nie będzie on wykonywany, należy przedłożyć:

 •  dokument potwierdzający oddanie do użytkowania nie wcześniej niż 3 lata od dnia złożenia wniosku – jeśli był wyremontowany element lub jego fragment;

 • dokument potwierdzający oddanie do użytkowania nie wcześniej niż 5 lat od dnia złożenia wniosku – jeśli był przebudowany/rozbudowany/wybudowany.

3. Wszystkie dodatkowe załączniki powinny być wymienione we wniosku o dofinansowanie (pole 14 pkt 7).

Brak wymaganych dokumentów, wynikających z zatwierdzonych dokumentów wykonawczych, jak i w/w dodatkowych skutkować może odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

UWAGA!

 • W przypadku składania większej liczby wniosków, niż określona w dokumentach programowych, wnioskodawca wskazuje zadanie (wniosek limitowy), na które dofinansowanie wydatków ma być udzielone.
 •  Nowe kryteria nr 4 i nr 6 oraz tzw. peryferyjność czasowa – w kryterium nr 2 nie wymagają opisu we wniosku ani żadnych dodatkowych dokumentów składanych przez wnioskodawcę.

W najbliższych dniach na stronach internetowych ŁUW w Łodzi zostanie zamieszczony poradnik zawierający praktyczne uwagi dla samorządów składających wnioski oraz najistotniejsze zmiany w Programie w stosunku do ubiegłego roku, które  będą obowiązywać w naborze tegorocznym (1-15 września 2017 r.).

Zapraszam wszystkie samorządy z terenu województwa łódzkiego do indywidualnego kontaktu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi

Punkt informacyjny

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104,
pok.  235, 223, 229, 224, 232 oraz 220 bud. E,
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00;  wt w godz.  9:00-17:00.
adres e-mail do kontaktu: wzfe@lodz.uw.gov.pl

 

Andrzej Goliński        (0 42) 664 1478;  Sebastian Rakowski (0 42) 664 1152;
Romuald Kolasa         (0 42) 664 1093; Sylwia Miller             (0 42) 664 1522;
Jacek Skoczylas         (0 42) 664 1268; Jerzy Rybusiewicz     (0 42) 664 1128;
Anna Zając                (0 42) 664 1215.

                                                                               

 

WOJEWODA ŁÓDZKI
Zbigniew Rau

 

Dokumenty wykonawcze dla PRGiPID – obowiązujące w naborze na 2018 rok

Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informuje, że  1 sierpnia 2017 r. Rada Ministrów  przyjęła  Rozporządzenie  zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych oraz Uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Ministrów nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Natomiast Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził zmienione dokumenty wykonawcze „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” obowiązujące od najbliższego naboru na rok 2018.

 

Pliki do pobrania:

Uwaga

W stosunku do roku ubiegłego nastąpiły zmiany Przed wypełnieniem wniosku należy bardzo dokładnie zapoznać się ze wszystkimi dokumentami.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane