Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie łódzkim

Województwo

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie łódzkim

 

Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, realizując obowiązek wynikający z art. 95b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 j. t.), na mocy Zarządzenia Nr 122/2015 z dnia 26 maja 2015 r. utworzyła Wojewódzką Radę do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie łódzkim.

W skład Rady wchodzą konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia dla województwa łódzkiego oraz członkowie powołani przez Wojewodę Łódzkiego:

 • Agnieszka Łukomska-Dulaj, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

 • Magdalena Amrozik, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego,

 • Małgorzata Żurawska - Klepacz, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - przedstawiciel Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,

 • dr Paweł Goryński - przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,

 • Katarzyna Szkopiecka - przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Łodzi,

 • Prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - przedstawiciel szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego,

 • Józef Matysiak, Starosta Rawski - przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego,

 • Katarzyna Fortak - Karasińska - przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców województwa łódzkiego.

Pracami Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie łódzkim kierować będzie Agnieszka Łukomska-Dulaj, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Do głównych zadań Rady należy współpraca z wojewodą przy sporządzaniu regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych, uwzględniającej specyfikę potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa łódzkiego.

Na podstawie mapy regionalnej wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą ustali priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.

Regionalna mapa potrzeb zdrowotnych oraz priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej posłużą wojewodzie m.in. do wydawania opinii o celowości utworzenia w województwie łódzkim nowych jednostek, udzielających świadczeń z zakresu hospitalizacji oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138), mapy potrzeb zdrowotnych na okres od 30.06.2016 r. do 31.12.2018 r. oraz na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. będzie sporządzał minister właściwy do spraw zdrowia w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego. Przepis ten dotyczy zarówno mapy ogólnopolskiej, jak i map regionalnych, uwzględniających specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych. Pierwsze mapy sporządzane przez wojewodów na podstawie projektów przygotowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny dotyczyć będą okresu pięcioletniego, począwszy od 1 stycznia 2022 r.

Mapy zatwierdzać będzie minister właściwy do spraw zdrowia po dokonaniu ewentualnych zmian.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane