Sprawy, którymi zajmuje się wydział

 • Komórka: Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Lp.Nazwa sprawy
1. Przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje wykładowców i kandydatów na wykładowców oraz instruktorów i kandydatów na instruktorów nauki jazdy ubiegających się o uprawnienia do szkolenia kandydatów na kierowców i motorniczych
2.Opiniowanie lokalizacji linii kolejowych o znaczeniu państwowym w zakresie zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego
3.Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych oraz prowadzenie rejestrów ww. decyzji
4.Prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych
5.Prowadzenie postępowań w sprawach stwierdzenia nieważności, wznowieniowych
6.Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
7.Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
8.Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub strefach zamieszkania
9.Przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców danych w zakresie wpisanych do rejestru Wojewody Łódzkiego ośrodków szkolenia, ODTJ oraz wydanych świadectw kwalifikacji zawodowej
10.Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę
11.Przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje kierowców wykonujących przewóz drogowy
12.Przyjmowanie zgłoszeń dot. budowy i robót oraz rozbiórek obiektów nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę dla których wojewoda jest organem I instancji
13.Rozpatrywanie odwołań i zażaleń w sprawach pozwoleń na budowę lub rozbiórkę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych
14.Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządu gminnego dotyczącego terminowości wydawanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.Sprawowanie nadzoru nad zgodnością działania gmin z przepisami ustawowymi w zakresie opracowania i uchwalania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin - we współpracy z Wydziałem Prawnym, Nadzoru i Kontroli
16.Sprawowanie nadzoru nad zgodnością działania gmin z przepisami ustawowymi w zakresie opracowywania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we współpracy z Wydziałem Prawnym, Nadzoru i Kontroli
17.Udzielenie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
18.Udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
19.Udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
20.Udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
21.Uzgadnianie i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywanie opinii do w/w projektów planów
22.Uzgadnianie i opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz dokonywanie opinii do w/w projektów studiów
23.Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego wydawanych przez organy samorządu gminnego w zakresie zadań rządowych
24.Uzgadnianie tras przejścia pielgrzymek i procesji na terenie województwa łódzkiego, wydawanie zezwoleń na ich przejście drogami publicznymi
25.Współpraca z Marszałkiem Województwa Łódzkiego w zakresie przekazywania dotacji
26.Wydawanie zaświadczeń o wpisie do Rejestru Organizatorów Polowań
27.Wydawanie zezwoleń na prowadzenie ośrodków doskonalenia techniki jazdy oraz nadzór i kontrola nad ich funkcjonowaniem
28.Wydawanie zezwoleń na prowadzenie ośrodków szkolenia oraz nadzór i kontrola nad ich funkcjonowaniem
29.Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane