Rejestr Podmiotów Leczniczych

Wojewoda Łódzki jest organem prowadzącym rejestr podmiotów leczniczych mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego (art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 j.t. ze zm.)).

Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym i jest dostępny pod adresem

Komórka odpowiedzialna za realizację zadania.

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Oddział Zdrowia Publicznego

ul. Roosevelta 18, 90-056 Łódź
Adres do korespondencji.
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Tel. 42 664-1034, 664-1035, 664-1058.
Fax 42 664-1008.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestru (opłaty, dokumenty rejestrowe) można uzyskać pod adresem www.pomoc.lodzkie.eu
 

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane