Komunikaty prasowe

Miesiąc:
8 lutego 2018

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi serdecznie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i średnich z Łodzi i województwa łódzkiego na obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.

Dla uczestników przewidziano m.in.: konkursy z nagrodami, pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej, miasteczko ruchu drogowego czy wizytę na planie filmowym „Komisarza Alexa”.

Partnerami wydarzenia są Policja, Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Kuratorium Oświaty oraz Instytut Europejski w Łodzi.

Data: 12 lutego 2018 roku

Godzina: 10:00-13:00

Miejsce: Instytut Europejski w Łodzi – Centrum

Dydaktyczno-Konferencyjne, ul. Piotrkowska 262, Łódź

Czas: 3 godziny

 

2 lutego 2018

W poniedziałek 5 lutego 2018 roku w Łodzi odbędzie się wizyta ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, której celem będzie podpisanie umowy na modernizację infrastruktury Szpitala im. WAM.
Bezpośrednio po spotkaniu odbędzie się briefing prasowy.

Data: 5 lutego 2018 roku
Godzina:13:00
Miejsce:Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów ul. Żeromskiego 113, Łódź
Czas:    do 60 minut
 

2 lutego 2018

Dziś – 2 lutego 2018 r. – wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 stycznia 2018 r. zmieniającej nazwę Placu Lecha Kaczyńskiego na plac Zwycięstwa. W przypadku propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy ulic i placów tryb prawny nadawania nazw reguluje tzw. ustawa dekomunizacyjna. Zgodnie z tą ustawą Rada Miejska w Łodzi zobowiązana była w ciągu 12 miesięcy nadać nazwy ulicom i placom. Po upływie tego terminu (2 września 2017 r.) wyłączna kompetencja w tej kwestii przysługuje wojewodzie. Rada Miejska 27 grudnia 2017r . skorzystała ze swojego prawa do zaskarżenia zarządzenia zastępczego wojewody składając skargę do sądu administracyjnego. Mimo braku prawomocnego rozstrzygnięcia sądu administracyjnego Rada Miejska zmieniła zarządzenie zastępcze. Organ nadzoru stoi na stanowisku, iż Rada Miejska nie była upoważniona do zmiany zarządzenia zastępczego. Zdaniem wojewody łódzkiego, Rada Miejska w Łodzi dopuściła się naruszenia przepisów ustawy o samorządzie gminnym, które przewidują przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gminy. Gmina decyduje, które sprawy powinny być skonsultowane z mieszkańcami, a które nie. Pan Wojciech Rosicki, z up. Prezydent Miasta Łodzi, 22 grudnia 2017 r., zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmian nazw łódzkich ulic i placu Zwycięstwa. Tym samym Miasto Łódź uznało, iż zagadnienia dekomunizacyjne są sprawą ważną dla mieszkańców. Konsultacje miały trwać od 2 stycznia do 15 stycznia 2018 r. W dniu podjęcia unieważnionej uchwały konsultacje społeczne jeszcze trwały, zaś Rada Miejska nie dysponowała ich wynikami. Takie postępowanie organów samorządowych stanowi rażące naruszenie zasad demokratycznego państwa prawa oraz funkcjonujących w nim instytucji prawnych. Rozstrzygnięcie nadzorcze zostało dziś doręczone do Kancelarii Urzędu Miasta Łodzi w dwóch egzemplarzach (jeden dla Rady Miejskiej, drugi dla Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej) kilka minut po godzinie 10.

1 lutego 2018

Dzisiaj – dn. 01.02.2018 r. – wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie powierzenia Piotrowi Zbigniewowi Rydzewskiemu pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Wojewoda stwierdził za nieważne powierzenie pełnienia obowiązków panu Rydzewskiemu.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane