Aktualności

Rada Służby Publicznej obradowała w Łodzi
18 maja 2017

Na zaproszenie kierownictwa Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi odbyło się pierwsze wyjazdowe posiedzenie Rady Służby Publicznej. W spotkaniu wziął udział szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański. Wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau reprezentował Mirosław Suski, dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rada Służby Publicznej jest organem opiniodawczo-doradczym, który działa przy Prezesie Rady Ministrów. Do jej zadań należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących służby cywilnej – realizacji zadań, zarządzania zasobami ludzkimi, projektów aktów normatywnych, szkoleń, etyki i  postępowań kwalifikacyjnych. Rada upowszechnia też najlepsze standardy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania służby publicznej. Jej przewodniczącym jest poseł Tadeusz Woźniak.

Członkowie rady wysłuchali Ireneusza Krześnickiego, dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, który przedstawił przykłady dobrej praktyki urzędu w komunikacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Zdaniem dyrektora, w Polsce wciąż mamy trudny do zaakceptowania poziom stanowienia prawa miejscowego, a wojewoda, który sprawuje nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem, nie ma skutecznych narzędzi do wykonywania ustawowych zadań.

– Od prawie 30 lat złe praktyki kształtują standardy w administracji – mówił Ireneusz Krześnicki. – Podstawowym warunkiem praworządności formalnej i materialnej jest ujednolicenie orzecznictwa. Nie może być tak, że w różnych województwach publikowane są, a co za tym idzie obowiązują różne akty prawa miejscowego.

Dyrektor przypomniał zapis konstytucji o tym, że zasady wydawania aktów prawa miejscowego reguluje ustawa. – Taka ustawa nie powstała – alarmował Ireneusz Krześnicki. – Brakuje również ustawowo zdefiniowanych szczegółowych kryteriów, jakimi powinien kierować się nadzór prawny. Obecnie jego praca ogranicza się do działań ex post i wybiórczego eliminowania aktów niezgodnych z prawem.

Szef wydziału poinformował, że w celu zapewnienie spójnego orzecznictwa na terenie województwa obecnie w łódzkim urzędzie radcy prawni  kontrolują uchwały podejmowane przez samorządy według kryterium przedmiotowego (a nie terytorialnego). Ponadto na stronach BIP publikowane są przykłady projektów uchwał i sentencje rozstrzygnięć nadzorczych oraz upowszechniana jest technika prawodawcza. – Warto wymieniać się doświadczeniami i my to samorządom ułatwiamy – podkreślał Ireneusz Krześnicki. – Organizowaliśmy m.in. spotkania na temat statutu gminy, pokazywaliśmy, jak przygotować uchwałę dotyczącą utrzymania czystości czy wdrożenia reformy oświatowej.

W dyskusji prof. Maria Gintowt-Jankowicz przypomniała, że Polska jest krajem unitarnym i że ten zapis konstytucji nie dotyczy wyłącznie spójności terytorialnej. Z kolei Marek Kisilowski  zwrócił uwagę, że najlepszym źródłem upowszechniania aktów prawa miejscowego jest internet.

W dalszej części posiedzenia Agnieszka Hermel mówiła o szkoleniach prowadzonych przez  Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Okazuje się, że rekordy popularności wśród samorządowców bije kodeks postępowania administracyjnego. Dużym zainteresowaniem cieszą się też wykłady z prawa zamówień publicznych, kontroli zarządczej, partnerstwa publiczno-prywatnego i współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego. Członkowie rady zapoznali się również z CAF, czyli wspólną metodą oceny stosowaną w administracji terenowej jak i rządowej.

– CAF jest pożądanym narzędziem doskonalenia w urzędach, które nie mają szansy na wdrożenie systemu ISO – wyjaśnił Jarosław Matla z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. – Jest to metoda elastyczna, która zostawia dużą samodzielność zespołowi dokonującym samooceny.

Przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mówili dobrych praktykach w administracji. Łukasz Świetlikowski opowiedział członkom rady o 9. Europejskiej Konferencji Jakości na Malcie, w której brały udział polskie urzędy, natomiast Katarzyna Dudzik przybliżyła tematykę Polskiej Konferencji Jakości Administracji Publicznej planowanej na październik br. – Założeniem spotkania jest stworzenie krajowego forum dobrych praktyk w administracji i dzielenie się doświadczeniami ukierunkowanymi na podnoszenie kompetencji urzędników – powiedziała Katarzyna Dudzik.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane