Aktualności

Powstał zespół do spraw przeciwdziałania handlowi ludźmi
10 czerwca 2015

Handel ludźmi jest w Polsce coraz poważniejszym problemem, a jednocześnie świadomość społeczna tego zjawiska jest bardzo niska. W celu jej podniesienia oraz zapobiegania temu niebezpiecznemu procederowi, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska stworzyła zespół do spraw przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Podczas spotkania w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, Pani wojewoda wręczyła członkom zespołu akty powołania. W jego skład wchodzą między innymi przedstawiciele Wydziałów ŁUW: Polityki Społecznej, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Centrum Praw Kobiet w Łodzi a także prokuratur okręgowych.

- Zastanawialiśmy się, kto powinien należeć do zespołu, żeby wyczerpać tematy, które powinny być poruszone. W razie potrzeby w trakcie prac będziemy jeszcze poszerzać skład - zapowiedziała Jolanta Chełmińska.

Juliusz Karpiński z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przybliżył zebranym zjawisko handlu ludźmi. Jest to werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd lub wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia, albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności: w prostytucji, w pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy.

Polska, w przeszłości postrzegana jako wyłącznie kraj pochodzenia ofiar wykorzystywanych poza jej granicami, jest obecnie także krajem tranzytowym, przez który ofiary są przewożone, ale również kraj docelowy, na terenie którego obcokrajowcy są eksploatowani. Zdążają się także przypadki handlu wewnętrznego - wykorzystywania Polaków na terenie kraju.

Ludzie nie rzadko nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że padli ofiarą przestępstwa, jakim jest handel ludźmi, stąd trudność w identyfikacji potencjalnych ofiar. Poziom wiedzy o uprawnieniach przysługujących ofiarom i możliwościach otrzymania przez nie pomocy jest niestety bardzo niski.

Odmiany handlu ludźmi to: praca przymusowa, wykorzystanie seksualne i zmuszanie do prostytucji (dotyczy także mężczyzn), zmuszanie do żebrania, zmuszanie do popełniania przestępstw, niewolnictwo domowe, handel dziećmi i handel narządami ludzkimi. Handel ludźmi to proceder zniuansowany - jego ofiarami są też na przykład osoby zmuszane do bycia świadkiem przemocy seksualnej, co jest formą groźby, czy wykorzystywane - często nie zdając sobie z tego faktu sprawy - do wyłudzania kredytów bankowych lub świadczeń socjalnych.

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi finansowane przez MSW, prowadzą obecnie Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" oraz Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej.

Członkowie zespołu zastanawiali się jak i jakimi kanałami najlepiej dystrybuować informacje o handlu ludźmi. Czasem nawet proste „patenty” mogą pomóc przestrzec się przed staniu się ofiarą - na przykład wyjeżdżając do pracy wzięcie dodatkowego telefonu ,czy ustalenie z rodziną specjalnego hasła, które ją zaalarmuje w przypadku niemożności swobodnej rozmowy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.handelludzmi.eu oraz http://www.kcik.pl/.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane