Wersja graficzna

Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
6 grudnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXI/229/2017 Rady Gminy Czarnocin z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin, w części dotyczącej zapisu zawartego w tekście ww. zmiany studium stanowiącym zał. nr 1 do uchwały w rozdziale 5.2.6. zatytułowanym „Elektroenergetyka (źródła konwencjonalne i odnawialne źródła energii)”o treści: „Dla biogazowni wyklucza się lokalizację innych inwestycji tego typu niż rolnicze. Dopuszcza się ww. budowle, w tym o mocy przekraczającej 100 kW w ramach terenów rolniczych pod warunkiem, że ich lokalizacje będą spełniać wymogi przepisów odrębnych dotyczących budowli rolniczych i ich usytuowania, a także z uwzględnieniem eliminowania lokalizacji na terenach wymienionych poniżej”.
6 grudnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność § 2 oraz § 3 uchwały Nr XXVII/151/2017 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości rolnej zabudowanej na rzecz współwłaściciela nieruchomości.
1 grudnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 1 grudnia 2017 r. do Rady Gminy Dłutów znak PNIK-I.4131.951.2017 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/165/17 Rady Gminy Dłutów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Dłutów, w całości.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane