Wersja graficzna

Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
21 kwietnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/321/17 Rady Gminy Szczerców z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów.
19 kwietnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. stwierdzam nieważność zarządzenia Wójta Gminy Oporów Nr 25/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im Ks. Józefa Poniatowskiego w Szczycie z oddziałem przedszkolnym w Szczycie.
18 kwietnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność: 1) § 6 ust. 1 pkt 1, pkt 2 w części dotyczącej wyrazów „środków leczniczych” i pkt 5 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 2, , § 14 załącznika nr 2; 2) § 4 ust. 1 pkt 1 w części dotyczącej wyrazów „napojów alkoholowych”, wyrazów „środków leczniczych” i wyrazów „towarów pochodzących z kradzieży lub innego nielegalnego źródła” oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 2 , § 12 załącznika nr 3; 3) § 4 ust. 1 pkt 1 w części dotyczącej wyrazów „napojów alkoholowych”, wyrazów „środków leczniczych” i wyrazów „towarów pochodzących z kradzieży lub innego nielegalnego źródła” oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 2 , § 12 załącznika nr 4 ; 4) § 4 ust. 1 pkt 1 w części dotyczącej wyrazów „napojów alkoholowych”, wyrazów „środków leczniczych” i wyrazów „towarów pochodzących z kradzieży lub innego nielegalnego źródła” ,oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 2 , § 10 załącznika nr 5; 5) § 4 ust. 1 pkt 1 w części dotyczącej wyrazów „napojów alkoholowych”, wyrazów „środków leczniczych” i wyrazów „towarów pochodzących z kradzieży lub innego nielegalnego źródła” oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 2, § 12 załącznika nr 6 do uchwały Nr XXXVI/296/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie położenia i regulaminu targowisk miejskich na terenie Miasta Zduńska Wola.
13 kwietnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIII/1151/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.
13 kwietnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność części pkt 1 (tabela nr 1 pkt 3 – stawki opłat za przyłączenie do urządzeń) załącznika do uchwały Nr XXXII/271/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stryków oraz ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców.
13 kwietnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność § 7 ust. 2, § 14 ust. 2, § 15 ust. 3 Statutu Gminy Błaszki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/185/17 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Błaszki i § 2, § 9, § 24 ust. 2, § 30 ust. 2, § 39 regulaminu Rady Miejskiej w Błaszkach stanowiącego załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Błaszki oraz § 5 ust. 1 i 3, § 9 regulaminu komisji rewizyjnej stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Błaszki.
12 kwietnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność § 3 uchwały Nr XXXIII/217/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Działoszyn oraz w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
7 kwietnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/144/17 Rady Gminy Łowicz z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Dąbkowice Dolne, Jamno, Jastrzębia, Małszyce, Niedźwiada, Parma, Pilaszków, Popów, Strzelcew, Wygoda, Zawady, Świeryż, w części dotyczącej terenu o symbolu 6.105.P (określonym na rysunku planu nr 4 do uchwały).
5 kwietnia 2017 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność części § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXVII/478/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Pow. Warszawy 14, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pabianice w zakresie zapisu „w drodze przetargu ustnego nieograniczonego”.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane