Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
13 marca 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/181/2017 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów”, w całości.
7 marca 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność części § 1 uchwały Nr LVII/236/18 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego w zakresie zapisu „w trybie przetargu nieograniczonego”.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane