Egzaminy państwowe

Komunikat z dnia 8 listopada 2016 roku

Uprzejmie informuję, że Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Łódzkiego przeprowadzi w dniu 9 grudnia 2016 roku (piątek) o godz. 15.30 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi, przy ul. Smutnej 28, egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

Komunikat z 25 sierpnia 2016 r.

Uprzejmie informuję, że Komisja Egzaminacyjna, powoływana przez Wojewodę Łódzkiego, planuje przeprowadzenie egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje kandydatów na instruktorów nauki jazdy 30 września 2016 r. (piątek) o godz. 16.00 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi przy ul. Smutnej 28.

Jednocześnie przypominam, że przyjmowanie zgłoszeń na egzamin odbywa się za pośrednictwem starostów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania kandydata.

Komunikat z dnia 13 czerwca 2016 roku

Uprzejmie informuję, że Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Łódzkiego przeprowadzi w dniu 15 lipca 2016 roku (piątek) o godz. 15.30 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi, przy ul. Smutnej 28, egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

Komunikat z dnia 4 maja 2016 roku

Uprzejmie informuję, że Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Łódzkiego przeprowadzi w dniu 3 czerwca 2016 roku (piątek) o godz. 15.30 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi, przy ul. Smutnej 28, egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

Egzaminowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

  Podstawa prawna:

Opłaty za egzamin

Kandydaci na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, mogą przystąpić do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Wojewody Łódzkiego w poniższym zakresie:

 • tylko w części teoretycznej (I i II część)
 • w części teoretycznej i praktycznej (I, II i III część)
 • tylko w części praktycznej (III część)

Warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu jest złożenie przez kandydata w starostwie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, deklaracji o przystąpieniu do egzaminu odpowiednio:

 • do części teoretycznej
 • do części teoretycznej i praktycznej
 • do części praktycznej

oraz uiszczenie opłaty wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzeń członków komisji (Dz. U. z 2013 r., poz. 93).

Wniesiona opłata w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez Komisję Egzaminacyjną Wojewody Łódzkiego, zadeklarowanej części egzaminu i nie podlega zwrotowi.*

Wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców (zgodnie z tabelą nr 1 załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzeń członków komisji (Dz. U. poz. 93).
 

L.p. Zakres egzaminu Opłata (w zł.)
Część pierwsza Część druga Część trzecia
1 Prawo jazdy kat. B, T 50 50 240
2 Prawo jazdy kat. A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E 50 50 260
3 Pozwolenie 50 50 160

 

* UWAGA: W sytuacji nieprzystąpienia do egzaminu, spowodowanego nieprzewidzianymi okolicznościami (np. chorobą stwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wezwaniem policji, wezwaniem prokuratury, wezwaniem sądu oraz przypadkami losowymi), zwrot dokonanej wpłaty za egzamin możliwy jest, po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu uzasadniającego nieobecność na egzaminie.

Opłatę wnosić można bezpośrednio do kasy:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi- III piętro, budynek E, godz. 13.00-15.00, kasa
lub dokonać wpłatę/przelew na konto ŁUW w Łodzi:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
88 1010 1371 0097 0022 3100 0000

tytułem: opłata za egzamin na instruktora nauki jazdy

Przydatne informacje
Dokumenty na egzamin wraz z dowodem opłaty za egzamin należy składać w siedzibie starosty właściwego ze względu na miejsce zameldowania.

Egzaminy odbywają się w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach.

Dodatkowe informacje odnośnie terminów egzaminów można uzyskać:
tel.: (+48) 42 664-13-59, 42 664-12-40, 42 664-12-13

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane